Ajuntament d'Olot
Ajuntament d' Olot

INFORME MUNICIPAL PER A L'ARRELAMENT SOCIAL (INF02)

Les persones > Afers socials

Descripció

Un dels supòsits per l'obtenció de l'autorització de residència temporal per circumstàncies excepcionals és l'arrelament social, el qual es podrà acreditar mitjançant informe.
Així doncs, l'informe d'arrelament social és un informe preceptiu per acreditar la integració social en el procés d'obtenció d'una autorització de residència temporal per arrelament social.

Qui ho pot demanar

Tota persona estrangera no comunitària empadronada a Olot, que no disposi de permís residència, i amb permanència mínima al país de 3 anys, o bé amb permanència autoritzada per raons de protecció internacional.

Com es fa

Les sol·licituds es presenten al Consorci d'Acció Social de la Garrotxa (Plaça Palau,8). Cal demanar cita prèvia per fer una entrevista al 972 26 66 44.

A l'hora d'elaborar els informes, la Generalitat de Catalunya tindrà en compte:
• el coneixement de les llengües oficials del país, és a dir el català i el castellà,
• el coneixement de la societat d'acollida (codis de civisme, normes bàsiques de convivència, drets i deures elementals, obligacions fiscals, història del país, identitat pròpia…),
• el coneixement del mercat laboral (els drets i deures elementals dels treballadors, el paper de les organitzacions sindicals, el treball per compte propi o aliè…).

La Llei d'acollida catalana comporta un servei de primera acollida arreu del territori que facilita a les persones immigrades la formació en aquests tres àmbits temàtics. Les persones que assisteixin a aquests cursos rebran el corresponent certificat acreditatiu, que serà d'utilitat per als informes d'estrangeria.

Documents necessaris

  1. Certificat d'empadronament històric dels municipis a on hagi estat empadronada els darrers 3 anys.
  2. Fotocòpia del passaport vigent.
  3. Acreditació dels mitjans econòmics de que disposi (oferta de treball, certificats bancaris,...). En cas que sigui amb exempció de contracte addicionalment, cal presentar: a) documentació acreditativa dels vincles familiars (llibre de familia, volant de convivència, certificat de matrimoni,...) ; b) acreditació de mitjans de vida (situació econòmica de la persona de qui depèn: contracte de treball, nómines, ...)
  4. Documentació que acrediti el coneixement de la llengua catalana i/o castellana, amb la data d'inici final dels cursos i el nombre d'hores que s'han cursat.
  5. Altres documents que acreditin l'arrelament de la persona al municipi: esforços d’integració a través del seguiment de programes d’inserció sociolaborals i culturals (coneixement de la societat catalana i coneixements laborals), de col·laboració en xarxes socials, si té vincles familiars amb residents a l’Estat espanyol...

Podeu consultar informació sobre la permanència a l'Estat espanyol, els mitjans de vida, els vincles familiars, els programes d'inserció i la competència lingüística bàsica a les pàgines 8, 9, 10 i 11 de la Instrucció DGI/BSF/1/2014 per la qual s’estableixen els criteris generals per a l’elaboració dels informes d’estrangeria competència de la Generalitat de Catalunya.

Quan es pot demanar

Tot l'any.

Legislació:

REIAL DECRET 557/2011, de 20 d'abril pel qual s'aprova el reglament de la Llei orgànica 4/200, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social, reformada per la Llei orgànica 2/2009, (BOE núm. 103 publicat el 30/04/2011).
Article 124. Autorització de residència temporal per raons d’arrelament.
Podeu trobar més informació a la pàgina web del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya.

Tràmits posteriors

Amb aquest informe sol, no es regularitza la situació administrativa. Caldrà entregar-lo a la Subdelegació del govern de Girona com a documentació addicional per a sol·licitar el permís de residencia temporal i/o residencia i treball.

Tràmits relacionats

Aquest informe està vinculat a la posterior sol·licitud del permís de residència temporal i/o residència i treball a la Subdelegació del Govern de Girona amb la cita prèvia.
(Avda. Jaume I, 17 / telèfon 972 06 91 40).

Import

Tràmit gratuït.

Termini

Un mes.
L'Ajuntament d'Olot s'encarregarà de recollir la documentació, valorar-la i fer una proposta d'informe d'integració a la Secretaria d'Igualtat, Migracions i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya.
En un termini màxim de 30 dies el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, mitjançant la Secretaria d'Igualtat, Migracions i Ciutadania, emetrà un informe d’arrelament social favorable o desfavorable en funció que s’acrediti suficientment la integració social de la persona interessada.
L’informe es fonamentarà en la documentació que acompanyi la sol·licitud i, si és el cas, en la informació consultada a altres administracions o organismes.

Formes de tramitació

Presencial

Cal demanar cita prèvia per fer una entrevista al telèfon 972 26 66 44
Ajuntament d'Olot
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax. 972 27 91 08 - 17800 OLOT - atenciociutadana@olot.cat