Ajuntament d'Olot
Ajuntament d' Olot

SOL·LICITUD DE VALORACIÓ DEL GRAU DE DISCAPACITAT

Les persones > Afers socials

Descripció

Els Centres d'Atenció a les Persones amb Discapacitat (CAD) presten serveis d'informació i orientació a les persones amb discapacitat, a les seves famílies i a la comunitat de professionals que ho requereixin.

Distribuïts arreu del territori, cadascun d'aquests centres té assignat un àmbit d'influència determinat.

En aquests centres s'hi ubiquen els equips de valoració i orientació (EVO), equips multiprofessionals formats per director/a, metge/essa, psicòleg/òloga, treballador/a social i personal administratiu.

Tenen com a funció principal:

 • Efectuar la valoració i establir el grau de discapacitat, requisit imprescindible per poder accedir a les mesures establertes per garantir els drets de les persones amb discapacitat.
 • Determinar el caràcter provisional o definitiu de la valoració.
 • Efectuar la revisió de grau per agreujament o millora o error en el diagnòstic.
 • Informar en relació amb la necessitat d'una altra persona per als actes essencials de la vida diària.
 • Determinar les dificultats de mobilitat per utilitzar els transports públics.

Reconeixement i revisió del grau de la discapacitat:

Document administratiu que acredita legalment el grau de discapacitat i facilita l’accés a diversos drets, serveis, programes i prestacions que tenen com a objecte compensar els desavantatges socials derivats de la discapacitat o de les barreres socials que limiten la participació plena i efectiva en la societat.

 

Informació addicional:

El reconeixement del grau de la discapacitat té efectes des de la data de presentació de la sol·licitud, independentment de la data en què s'emeti la resolució i té validesa a tot l'Estat espanyol.

Les persones que acreditin el grau de discapacitat poden beneficiar-se de diferents prestacions del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i de totes les accions assistencials existents per a persones amb discapacitat:

 • Certificats d'aptitud física per al treball.
 • Certificat per accedir a la reserva de places per a persones amb discapacitat de les convocatòries als cossos de funcionaris de totes les administracions.
 • Obtenció de la targeta d'aparcament per a vehicles que portin persones amb discapacitat amb dificultats de mobilitat.
 • Reducció de l'IVA en la matriculació de vehicles i altres que puguin sorgir.
 • Desgravació de la quantia establerta a l'efecte de la declaració de renda.
 • Sol·licitar habitatges adaptats i les subvencions existents per a la seva compra.
 • Ingrés en residències, centres de dia, assistència al servei de teràpia ocupacional.
   

Es pot obtenir més informació als equips d'orientació laboral i als Serveis de valoració i orientació per a persones amb discapacitat (CAD). També a les Oficines d'Atenció Ciutadana del Departament i a les Oficines d'Afers Socials i Famílies del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

En cas que la persona a qui se li reconegui una discapacitat vagi a viure a una altra comunitat autònoma haurà de demanar un trasllat de l'expedient a la Comunitat Autònoma corresponent que tingui la competència d'emetre els reconeixements de discapacitats.

En cas de defunció, cal aportar el certificat de defunció a un Centre d'Atenció de les Persones amb Discapacitat (CAD), a una Oficina d'Atenció Ciutadana o a una oficina d'Afers Socials i Famílies per notificar la defunció  de la persona titular de l'expedient de discapacitat. També es pot notificar per correu adjuntant la documentació acreditativa.

Qui ho pot demanar

Persones que presenten malalties congènites o adquirides que originen deficiències de caràcter previsiblement permanent i comporten una restricció o absència de la capacitat per fer les activitats de la vida diària, en la forma o dins del marge que es considera normal.
Aquestes malalties han d’estar prèviament diagnosticades pels organismes competents i documentades.

Com es fa

Mitjançant una sol·licitud que podeu trobar a l’enllaç:
https://treballiaferssocials.gencat.cat/web/.content/02_tramits/formularis/15220.pdf

Documents necessaris

La documentació que cal presentar és la següent:

 1. Còpia del NIE, si escau.
 2. Certificat d'inscripció en el Registre Central d'Estrangers, carta verda i passaport per a persones estrangeres comunitàries. Per a persones no comunitàries targeta de resident (TIE). (1)
 3. Còpia de l'informe mèdic i/o psicològic actualitzats que avalin la discapacitat al·legada, si escau.
 4. Còpia del llibre de família, en cas que el representant sigui el pare o la mare de la persona beneficiària.
 5. Document acreditatiu de la representació voluntària segons l'article 5 de la Llei 39/2015. Informació relacionada en el punt 7 del formulari, en cas de representació voluntària.
 6. Acta d'acceptació del càrrec i poders de l'entitat a favor de la persona que signa, amb declaració responsable que són vigents i no han estat modificats, en cas que el representant legal sigui persona jurídica i la persona beneficiària major de 18 anys.
 7. Còpia de la sentència d'incapacitació i nomenament de tutor o guardador, i resolució administrativa i nomenament de tutor o guardador, si la persona beneficiària és menor de 18 anys.
 8. Còpia de la sentència d'incapacitació i nomenament del tutor o guardador, en cas de tutor o guardador si la persona beneficària és major de 18 anys.
 9. Còpia de la resolució de la discapacitat en cas que l'hagi expedit una altra comunitat autònoma.


(1) Cal que la documentació sigui vigent en el moment de la presentació.

D'acord amb l'habilitació legal establerta en la disposició addicional 7a de la Llei 2/2014, no caldrà aportar: el document identificador (DNI/NIF) de la persona amb discapacitat, ni de qui actuï com a tutor o com a representant legal.

Quan es pot demanar

Tot l'any, sempre que la persona reuneixi els requisits esmentats a l’apartat: "Qui ho pot demanar".
legislacio-grau-de-discapacitat.pdf (56,84 KB)Legislació grau de discapacitat

Tràmits posteriors

Es pot presentar un recurs?
Es pot presentar una reclamació prèvia en el termini de 30 dies a comptar des de la data de notificació de la resolució. En cas que no estigui d'acord amb la resolució dictada sobre la reclamació prèvia, pot interposar demanda davant la jurisdicció social.

Tràmits relacionats

Targeta d'aparcament de vehicles per a persones amb mobilitat reduïda.
Es pot sol·licitar directament al CASG si té reconegut el barem de mobilitat.

Import

Tràmit gratuït.

Termini

Quan es pot demanar una valoració?
El grau de la discapacitat es pot sol·licitar en qualsevol moment.

Quan es rep la resposta de l'Administració?
La resposta de l'Administració és dona un cop l'equip tècnic ha visitat la persona o s'ha revisat l’expedient, en cas de sol·licituds de revisions de grau que no es considerés necessari tornar a visitar la persona.
El termini de resolució és de tres mesos.

Quina resposta es rep?
La persona rep al seu domicili per correu certificat una resolució expressa on s'especifica el grau de discapacitat, si supera el barem de mobilitat i/o el de necessitat de tercera persona, així com si aquesta valoració té el caràcter definitiu o provisional. Aquesta resolució ve acompanyada del dictamen tècnic facultatiu que ha donat lloc al grau de discapacitat.

Quan es pot demanar una revisió?
La revisió del grau de la discapacitat, no es podrà revisar fins que, hagi transcorregut, almenys, un termini mínim de dos anys des de la data en què es va dictar resolució, excepte en els casos en què s'acrediti un error prou important de diagnòstic o s'hagin produït canvis substancials en les circumstàncies que van donar lloc al reconeixement de grau, (en aquest cas no serà necessari exhaurir el termini mínim).
El termini de resolució és de tres mesos.

Formes de tramitació

Presencial

HORARI ATENCIÓ AL PÚBLIC

De dilluns a divendres de 8 a 15h.
Ajuntament d'Olot
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax. 972 27 91 08 - 17800 OLOT - atenciociutadana@olot.cat