Ajuntament d'Olot
Ajuntament d' Olot

SOL·LICITUD DE VALORACIÓ DEL GRAU DE DEPENDÈNCIA

Les persones > Afers socials

Descripció

El Servei de Valoració de la Dependència (SEVAD), és l’equip encarregat d'emetre una proposta de grau de dependència d'acord amb els barems vigents.

Aquests equips estan formats per professionals dels àmbits de la infermeria, la teràpia ocupacional, la fisioteràpia, el treball social, la psicologia i la medicina.

La seva funció és estudiar la informació de les sol·licituds, analitzar els informes de salut, fer una entrevista personal amb les persones sol·licitants i elaborar l'informe de valoració.

 

Reconeixement i revisió del grau de dependència:

La dependència és un estat de caràcter permanent en què es troben les persones que, per raons derivades de l'edat, la malaltia o la discapacitat, i relacionades amb la manca o pèrdua d'autonomia física, mental, intel·lectual o sensorial, necessiten l'atenció d'una altra persona o ajuts importants per fer les activitats bàsiques de la vida diària.

El reconeixement oficial de la situació de dependència en algun dels graus establerts és un requisit bàsic per accedir a les prestacions econòmiques i de serveis socials reconegudes per la Llei de la dependència.

Qui ho pot demanar

Les persones que es trobin en situació de dependència que vulguin accedir a les prestacions econòmiques i de serveis socials reconegudes per la Llei de la dependència.

Són titulars dels drets establerts a la Llei els ciutadans i les ciutadanes que compleixin els requisits següents:
• Trobar-se en una situació de dependència en alguns dels graus establerts que vulguin accedir a les prestacions econòmiques i de serveis socials reconegudes per la Llei de la dependència.
• Residir al territori espanyol i haver-ho fet durant cinc anys, dos dels quals han de ser immediatament anteriors a la data de presentació de la sol·licitud. Per als menors de cinc anys, el període de residència s'exigeix a qui en té la guàrdia i la custòdia.
• Les persones que, tot i reunir els requisits anteriors, no tenen la residència espanyola es regeixen per la Llei orgànica 4/2000, d'11 de gener, de drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social, pels tractats internacionals i pels convenis que s'estableixen en el seu país d'origen.

Com es fa

Mitjançant una sol·licitud que podeu trobar a l’enllaç:
- Valoració: https://treballiaferssocials.gencat.cat/web/.content/02_tramits/formularis/99112.pdf
- Revisió: https://treballiaferssocials.gencat.cat/web/.content/02_tramits/formularis/99118.pdf

Documents necessaris

És convenient que la persona sol·licitant presenti, juntament amb la sol·licitud de revisió del grau de dependència, la declaració responsable [1] (amb les dades per calcular la seva capacitat econòmica) i una còpia de la documentació següent:

  1. Acreditació de la representació legal per la qual s'actua.
  2. NIE de la persona representant legal, si escau, que haurà d'estar vigent.(2)
  3. Resolució judicial, en cas d'incapacitació i acta d'acceptació de tutela que ho acrediti.
  4. Informe de salut, segons el MODEL 1 adjunt a l'imprès de sol·licitud, on constin els diagnòstics de salut o la situació nova que justifiquen la revaloració.


[1] Declaració responsable:

https://treballiaferssocials.gencat.cat/web/.content/02_tramits/formularis/99255.pdf

D'acord amb l'habilitació legal establerta en la disposició addicional 7a de la Llei 2/2014, no cal aportar: DNI/NIF de la persona sol·licitant, del representant legal (si escau) o NIF de l'entitat tutelar.

(2) En el cas del NIE, atès que no es pot fer la consulta davant l'organisme corresponent, cal que l'aporteu.

Quan es pot demanar

- Valoració: Es pot sol·licitar en qualsevol moment.
- Revisió: Des de la data de la valoració anterior cal que s’hagi produït un canvi (millora o empitjorament) en la situació de dependència amb una evolució de sis mesos durant la qual s’hagin aplicat les mesures terapèutiques i rehabilitadores i que a criteri mèdic estigui en situació d’estabilització.
legislacio-grau-de-dependencia.pdf (52,93 KB)Legislació grau de dependència

Tràmits posteriors

Es pot presentar una reclamació?
En cas de disconformitat amb el grau atorgat per l'informe de valoració, la persona interessada pot presentar una reclamació en el termini de 30 dies a comptar des de la data de la notificació de la resolució. Si escau, s’adjuntarà un informe mèdic, que haurà d’aportar informació de salut relativa a diagnòstics previs a la data de valoració.

Tràmits relacionats

PIA: Pla individual d’atenció que es gestiona des de SBAS conjuntament amb la persona dependent.
Programa individual d’atenció (PIA), on es determinen les modalitats d’intervenció més adients a les seves necessitats.
Les prestacions que s'ofereixen són aquestes:

- Prestacions de serveis socials segons les necessitats:
Tenen caràcter prioritari i es faciliten a través de l'oferta pública de la Xarxa Pública de Serveis Socials mitjançant centres i serveis públics o privats concertats degudament acreditats. En cas que l'atenció mitjançant algun d'aquests serveis (públics o concertats) no sigui possible, s'atorgaran prestacions econòmiques vinculades, en tot cas, a l'adquisició de serveis.

- Prestacions econòmiques:
Es preveuen tres tipus de prestacions econòmiques:
• Prestació econòmica vinculada al servei.
• Prestació econòmica per a la cura de l'entorn familiar i l'ajut a les persones cuidadores no professionals.
• Prestació econòmica per a l'assistència personal.

- Ajuts per facilitar l'autonomia personal en forma de subvencions:
Els serveis i les prestacions econòmiques s'ofereixen segons la situació personal de la persona sol·licitant (grau de dependència, renda i patrimoni), l'entorn familiar i la disponibilitat de serveis al lloc de residència de la persona amb dependència, per valorar i tramitar el millor recurs per cobrir les seves necessitats, un cop ha estat valorada i tingui reconegut el grau de dependència (3).

(3) Segons la necessitat d'ajuda que té una persona per fer les activitats bàsiques de la vida diària, a partir del barem de valoració de la dependència (BVD) s'estableixen tres graus de dependència: dependència moderada (Grau I), dependència severa (Grau II) i gran dependència (Grau III).

Grau I. Dependència moderada
Es considera que una persona té un grau de dependència moderada quan necessita ajuda per fer diverses activitats bàsiques de la vida diària, almenys una vegada al dia, o té necessitats d'ajuda intermitent o limitada per a la seva autonomia personal. (De vint-i-cinc a quaranta-nou punts al BVD).

Grau II. Dependència severa
Es considera que una persona té un grau de dependència severa quan necessita ajuda per a diverses activitats bàsiques de la vida diària dues o tres vegades al dia, però no requereix la presència permanent d'una persona cuidadora o té necessitats d'ajuda extensa per a la seva autonomia personal.
(De cinquanta a setanta-quatre punts al BVD).

Grau III. Gran dependència
Es considera que una persona té una gran dependència quan necessita ajuda per fer diverses activitats bàsiques de la vida diària unes quantes vegades al dia i, per la seva pèrdua total d'autonomia mental o física, necessita la presència indispensable i contínua d'una altra persona o té necessitat d'ajuda generalitzada per a la seva autonomia personal.
(Igual o més de setanta-cinc punts al BVD).

Import

Tràmit gratuït.

Termini

Es pot sol·licitar en qualsevol moment.

Formes de tramitació

Presencial

HORARI ATENCIÓ AL PÚBLIC
De dilluns a divendres de 8 a 15h.
Ajuntament d'Olot
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax. 972 27 91 08 - 17800 OLOT - atenciociutadana@olot.cat