Ajuntament d'Olot
Ajuntament d' Olot
Inici >

BONIFICACIÓ PER A CONSTRUCTORS, PROMOTORS I EMPRESES D'URBANITZACIÓ EN L'IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES

Hisenda > Cadastre-IBI

Descripció

És una bonificació del 70% de l'import del rebut de l'IBI, durant un termini màxim de tres anys, per als béns que constitueixin l'objecte de l'activitat de les empreses d'urbanització, construcció i promoció immobiliària i que no figurin entre els béns del seu immobilitzat.

Qui ho pot demanar

El promotor o representants legals.

Com es fa

Sol·licitant el tràmit a l'oficina de l'OAC abans de l’inici de les obres.
El termini d'aplicació d'aquesta bonificació comprendrà des del període impositiu següent a aquell en què s'iniciïn les obres fins al posterior a la seva finalització, sempre que durant aquest temps es realitzin obres d'urbanització o construcció efectiva, i sense que, en cap cas, pugui excedir de tres períodes impositius.

Documents necessaris

  1. Fotocòpia del NIF.
  2. Acreditació de la data d'inici de les obres d'urbanització o construcció.
  3. Acreditació que l'empresa es dedica a l'activitat d'urbanització, construcció i promoció immobiliària, la qual cosa es farà mitjançant la presentació dels estatuts de la societat.
  4. Acreditació que l'immoble objecte de la bonificació no forma part de l'immobilitzat, la qual cosa es farà mitjançant certificació de l'administrador de la societat o fotocòpia de l'últim balanç presentat a Hisenda, a l'efecte de l'impost de societats.

Quan es pot demanar

Abans de l'inici de les obres.

Legislació:

Ordenança fiscal 2.1.1 IBI Impost sobre béns immobles.
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

Tràmits previs

Llicència urbanística.

Termini

Dos mesos.

Formes de tramitació

Internet

Tramitació telemàtica mitjançant la instància genèrica electrònica, acompanyada de la documentació necessària que s'especifica a l'apartat corresponent.

Presencial

El termini d'aplicació d'aquesta bonificació comprendrà des de l'inici del període impositiu següent a aquell en què s'iniciïn les obres fins al posterior a l'acabament d'aquestes, sempre que durant aquest període es facin obres d'urbanització o construcció efectiva i sense que en cap cas es pugui excedir de tres períodes impositius.

Documentació adjunta

Ajuntament d'Olot
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax. 972 27 91 08 - 17800 OLOT - atenciociutadana@olot.cat