Ajuntament d'Olot
Ajuntament d' Olot
PROTECCIÓ DE DADES
Inici >

SOL·LICITUD D'ACCÉS A DADES PERSONALS

Protecció de dades

Descripció

La persona interessada té dret a saber si el responsable del tractament tracta dades personals seves i, si és així, té dret a accedir a aquestes dades i a obtenir la informació següent:

 

  1. Les finalitats del tractament, les categories de dades personals que es tracten i a qui s’adreça o les categories de destinataris als quals s’han comunicat o es comunicaran les dades.
  2. El termini previst de conservació de les dades personals o els criteris utilitzats per determinar-lo.
  3. El dret a sol·licitar al responsable del tractament la rectificació o la supressió de les dades, la limitació del tractament o el dret a oposar-s’hi.
  4. El dret a presentar una reclamació davant d’una autoritat de control.
  5. L’origen de les dades, quan no s’han obtingut de la persona interessada.
  6. L’existència de decisions automatitzades, inclosa l’elaboració de perfils, la lògica aplicada i les conseqüències d’aquest tractament.
  7. En cas de transferències internacionals de dades, les garanties adequades que s’ofereixen.

 

La persona interessada té dret a obtenir una còpia gratuïta de les dades objecte del tractament. Per a còpies posteriors, es pot establir una taxa o preu públic segons els costos administratius.

Si se sol·licita per mitjans electrònics, la persona interessada té dret a rebre la informació en el mateix format.

Restricció al dret a obtenir còpia: si perjudica els drets de terceres persones.

 

Qui ho pot demanar

La persona interessada, que ha d’aportar el DNI.

Com es fa

Podeu accedir a les vostres dades, rectificar-les o suprimir-les, oposar-vos al tractament i sol·licitar-ne la limitació i la portabilitat, mitjançant sol·licitud adreçada o presentada al Registre General al Passeig de Ramon Guillamet 10, 17800 | Olot o a la Seu electrònica de l’Ajuntament d’Olot.

Documents necessaris

Quan es pot demanar

Tot l'any.

Legislació:

Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa a les dades de caràcter personal i a la lliure circulació d'aquestes dades.

Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

Tràmits posteriors

Si considereu que no hem donat una resposta adient a la vostra sol·licitud, podeu presentar una reclamació davant de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades o exercir accions judicials.

Import

Tràmit gratuït.

Termini

L’Ajuntament d’Olot us informarà sobre les actuacions derivades de la vostra petició en el termini d'un mes que, si es tracta de sol·licituds especialment complexes, es pot ampliar dos mesos més (per tant, fins a un màxim de tres mesos). En aquest darrer cas, s’informa de l’ampliació del termini dins del primer mes.

Formes de tramitació

Internet

Cal presentar la instància electrònica acompanyada de la sol·licitud, degudament complimentada.

Presencial

Ajuntament d'Olot
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax. 972 27 91 08 - 17800 OLOT - atenciociutadana@olot.cat