Ajuntament d'Olot
Ajuntament d' Olot
Protecció de dades

Protecció de dades 

 

TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL A L'AJUNTAMENT D'OLOT

L’Ajuntament d’Olot vol facilitar un accés àgil i ràpid a les principals informacions relatives als tractaments de dades que duu a terme i als drets que assisteixen les persones interessades, perquè puguin controlar de manera efectiva les seves dades personals.

 

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

El responsable dels tractaments efectuats és l’Ajuntament d’Olot, amb seu al:

Carrer Passeig Bisbe Guillamet, 10 | 17800 | Olot
Tel. 972 279100
atenciociutadana@olot.cat
www.olot.cat

 

PERSONA DELEGADA DE PROTECCIÓ DE DADES

La persona responsable en matèria de protecció de dades vetlla perquè l’Ajuntament d’Olot compleixi correctament la normativa de protecció de dades. S'hi pot contactar mitjançant correu electrònic a l'adreça dpd@olot.cat, per via escrita adreçada a passeig Bisbe Guillamet, 10, 17800 | Olot, o a través de la seu electrònica de l’Ajuntament d'Olot: www.olot.cat o bé contactant al telèfon 972 27 91 18.

 

 

POLÍTICA DE PRIVACITAT 

 

IDENTITAT DEL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT 


El responsable del tractament de les dades personals recollides al web corporatiu de www.olot.cat és:

Adreça: Ajuntament d'Olot Passeig Ramon Guillamet, núm. 10 17800 Olot (Girona)

CIF: P1712100E

Telèfon: 972 27 91 01

Adreça electrònica: dpd@olot.cat

 


FINALITAT DELS TRACTAMENTS DE DADES

Les dades que subministra a l'Ajuntament d'Olot per diferents mitjans, formularis de contacte, enquestes o procediments utilitzats durant la recollida es realitza d'acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades i amb l'única finalitat de lliurar-li el servei que sol·licita.

En cadascun d'aquests mitjans s'informa detalladament de la finalitat del tractament de les dades que es duen a terme únicament i exclusivament si l'usuari ha autoritzat aquest tractament.

A continuació es detalla la informació relativa a les diferents finalitats per a les quals es poden recollir les seves dades.

 


TRACTAMENT

 

Tractament

 

 

Per a què es faran servir les seves dades

 

Quant de temps es conservaran les seves dades

Prestació de serveis

i tràmits municipals

 

Es tractarà la informació per a la gestió del tràmit que hagi sol·licitat. Les seves dades podran ser cedides a tercers en el cas que el servei ho requereixi i per donar compliment a les competències de l’Ajuntament.

 

Un cop finalitzi el tràmit o servei no es farà ús de les seves dades, no obstant això es conservaran el temps obligatori d’acord amb el que estableix el Quadre de Classificació de l’Ajuntament i aules  d’avaluació documental de la Generalitat de Catalunya.

Subscripcions

 

Se li remetrà informació dels serveis i activitats. Les seves dades no seran cedides a tercers.

 

Les seves dades personals es conservaran fins al moment en què sol·liciti no rebre les comunicacions de l'Ajuntament d'Olot. En aquell moment es suprimiran.

 

Podrà sol·licitar la supressió en qualsevol moment.

Activitats

 

Es tractaran les seves dades per a la gestió de les activitats, cursos i tallers organitzats per l’Ajuntament d'Olot. Les seves dades no seran cedides a tercers.

 

Un cop finalitzi l’activitat no es farà ús de les seves dades, no obstant això es conservaran el temps obligatori d’acord amb el que estableix el Quadre de Classificació de l’Ajuntament i aules  d’avaluació documental de la Generalitat de Catalunya.

Bústia de contacte, queixes

o suggeriments

 

Es tractaran les seves dades per contestar la seva sol·licitud, qüestions o dubtes. Les seves dades no seran cedides a tercers.

 

Les seves dades personals es conservaran fins al moment en què s'hagi donat resposta a la seva sol·licitud i, alhora, s'hagi dut a terme les accions que siguin adequades.

 

Posteriorment, se suprimiran totes les dades excepte que impliqui responsabilitats de l’Ajuntament d’Olot.

Borsa de Treball

 

Es tractaran les seves dades per a la gestió d’ofertes laborals que hi hagin disponibles. Les seves dades seran cedides a les empreses que hagin mostrat interès a la seva proposta laboral.

 

Les seves dades personals es conservaran fins al moment en què es doni de baixa de la Borsa de Treball. Un cop confirmada la seva baixa, se suprimiran excepte que impliqui responsabilitats de l’Ajuntament d’Olot.

Participació Ciutadana

 

Es tractaran les seves dades per a la gestió del procés de participació ciutadà en què vulgui participar i amb l'objectiu de donar resposta a les seves propostes i qüestions. Les seves dades no seran cedides a tercers.

 

Les seves dades personals es conservaran dins de cada procediment de participació. Un cop finalitzat el procés, se suprimiran.

Vídeo vigilància

 

Es tractaran les seves dades per tal de garantir la seguretat de les instal·lacions i persones.

 

Les seves dades personals es conservaran un termini màxim de 30 dies. Un cop transcorregut aquest termini de temps, se suprimiran automàticament.Únicament es tractaran les dades que hagi facilitat per la finalitat per la qual es va informar i es va autoritzar. No es realitza tractament per part de tercers de les seves dades i no se cediran les dades a tercers excepte que vostè ho hagi autoritzat expressament.

La base legal per al tractament de les seves dades és l'exercici de les competències pròpies de l'Ajuntament i portar a terme la prestació dels serveis que ha sol·licitat.

En cap cas es duran a terme decisions automatitzades a partir de les seves dades.

L'usuari proporciona les seves dades de forma voluntària en tot moment i essent informat de l'ús i el tractament que se'n fa. Tota la informació que facilita l'usuari ha de ser veraç. L'usuari és l'únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi a l'Ajuntament d'Olot o a tercers. L'Ajuntament es reserva el dret a excloure dels serveis a tot usuari que hagi facilitat dades falses, sense perjudici de les altres accions que procedeixin en Dret.

 

ELS SEUS DRETS EN FACILITAR LES SEVES DADES

En qualsevol moment pot sol·licitar i obtenir informació de com i per a què s'estan tractant les seves dades:

| Accedir a les seves dades: sol·licitar quines són les dades que es disposen de vostè així com l'ús que se'n fa per part de l'Ajuntament i fins i tot se'ls pot lliurar aquesta informació per portar-la a una altra companyia.


| Rectificar les seves dades: sol·licitar la modificació o rectificació de les dades inexactes.


| Suprimir les seves dades: sol·licitar que les seves dades siguin eliminades i no es faci tractament d'elles, fora del que la llei exigeixi conservar.

| Limitar el tractament: sol·licitar que les seves dades siguin conservades per necessitats legals.


| Oposar-se a un tractament: que no fem un ús concret de les seves dades.

| Portabilitat de les dades: que se li puguin lliurar les dades en un format compatible perquè ho lliuri a un tercer que li hagi d'oferir un servei.

Per a això pot dirigir un escrit indicant quin dret vol exercir (Accés, Rectificació, Supressió, Oposició o Portabilitat de les dades) adjuntant una còpia del seu DNI presencialment o per correu ordinari a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament d'Olot, Passeig Ramon Guillamet, núm. 10, 17800 Olot (Girona) o mitjançant instància genèrica a la Seu Electrònica.

 

INFORMACIÓ ADDICIONAL SOBRE EL TRACTAMENT DE DADES PERSONALS

Si desitja conèixer més informació sobre els tractaments de dades personals que porta a terme l'Ajuntament d'Olot es pot posar en contacte amb el Delegat de Protecció de Dades a l'adreça de correu electrònic a dpd@olot.cat o per correu postal a l'atenció del Delegat de Protecció de dades de l'Ajuntament d'Olot, Passeig Ramon Guillamet, núm. 10, 17800 Olot (Girona) o mitjançant instància genèrica a la Seu Electrònica.

 


PRESENTACIÓ DE RECLAMACIONS 

L'Autoritat Catalana de Protecció de Dades (www.apdcat.cat) és l'Organisme Supervisor que vetlla pel compliment de la legislació de protecció de dades a l'Administració Pública Catalana, si vostè considera que l'Ajuntament d'Olot ha incomplert algun dels preceptes establerts en aquesta normativa s'hi pot dirigir per tal d'interposar-hi una reclamació.

 

 

 

DRETS DE LES PERSONES INTERESSADES 

DRET D'ACCÉS

 

La persona interessada té dret a saber si la responsable del tractament gestiona dades personals seves i, si és així, té dret a accedir a aquestes dades i a obtenir la informació següent:

 

 • Les finalitats del tractament, les categories de dades personals que es tracten i a qui s’adreça o les categories de destinataris als quals s’han comunicat o es comunicaran les dades.
 • El termini previst de conservació de les dades personals o els criteris utilitzats per determinar-ho.
 • El dret a sol·licitar a la persona responsable del tractament la rectificació o la supressió de les dades, la limitació del tractament o el dret a oposar-s’hi.
 • El dret a presentar una reclamació davant d’una autoritat de control.
 • L’origen de les dades, quan no s’han obtingut de la mateixa persona interessada.
 • L’existència de decisions automatitzades, inclosa l’elaboració de perfils, la lògica aplicada i les conseqüències d’aquest tractament.
 • En cas de transferències internacionals de dades, les garanties adequades que s’ofereixen.

 

La persona interessada té dret a obtenir una còpia gratuïta de les dades objecte del tractament. Per a còpies posteriors, es pot establir una taxa o preu públic segons els costos administratius. Si se sol·licita per mitjans electrònics, la persona interessada té dret a rebre la informació en el mateix format.

Restricció al dret a obtenir còpia si perjudica els drets de terceres persones.

 

 

DRET DE RECTIFICACIÓ

 

 • Està vinculat al caràcter inexacte o incomplet de les dades.
 • La persona interessada té dret a rectificar les seves dades personals inexactes i complementar aquelles que siguin incompletes, fins i tot mitjançant una declaració addicional.
 • La persona responsable ha de comunicar la rectificació a cadascun dels destinataris als quals ha comunicat prèviament les dades, tret que sigui impossible o exigeixi esforços desproporcionats. Si la persona interessada ho sol·licita, la persona responsable ha d’identificar els destinataris.

 

 

DRET DE SUPRESSIÓ O DRET A L'OBLIT 

 

L’RGPD incorpora el dret a l'oblit, com un dret vinculat al dret de supressió de les dades.

La persona interessada té dret a obtenir la supressió de les seves dades personals, el que es coneix com a dret a l'oblit quan:

 

 • Les dades ja no són necessàries per a la finalitat per a la qual es van recollir.
 • Es revoca el consentiment en el qual es basava el tractament.
 • La persona interessada s'oposa al tractament.
 • Les dades s'han tractat il·lícitament.
 • Les dades s'han de suprimir per complir una obligació legal.
 • Les dades s'han obtingut en relació amb l'oferta de serveis de la societat de la informació adreçada a menors.

 

Quan la persona responsable ha fet públiques les dades personals i s'han de suprimir, ha d’adoptar mesures raonables per informar de la supressió a la resta de persones que estan tractant aquestes dades.

La persona responsable ha de comunicar la supressió a cadascun dels destinataris, tret que sigui impossible o exigeixi esforços desproporcionats. Si la persona interessada ho sol·licita, el responsable d'aquestes tasques ha d’identificar els destinataris.

 

Excepcions a l’exercici del dret de supressió:

 

| L'exercici del dret a la llibertat d'expressió i informació.

| El compliment d'una obligació legal.

| L'existència de finalitats d'arxiu en interès públic, de recerca científica, històrica o amb finalitats estadístiques.

| La formulació, l'exercici o la defensa de reclamacions.

 

 

DRET D'OPOSICIÓ 

 

La persona interessada té dret a oposar-se al tractament de les seves dades personals quan:

 

 • El tractament es basa en l’interès públic o l'exercici de poders públics conferits al responsable, o en l’interès legítim perseguit per la persona responsable del tractament o per un tercer. En aquest cas, l’oposició s’ha de fonamentar en motius relacionats amb la seva situació personal.
 • La persona responsable del tractament les ha de deixar de tractar, tret que acrediti un interès legítim que prevalgui sobre la persona interessada o sigui necessari per exercir o defensar reclamacions.
 • El tractament té per objecte el màrqueting directe, inclosa l'elaboració de perfils relacionats amb aquest màrqueting.
 • El tractament té finalitats estadístiques o d’investigació científica o històrica i s’invoca un motiu relacionat amb la seva situació personal.

 

 

DRET A LA LIMITACIÓ DEL TRACTAMENT

 

La persona interessada té dret que es marquin les seves dades de caràcter personal conservades, amb la finalitat de limitar-ne l'accés i ús en el futur. La limitació del tractament implica que, a petició de la persona interessada, les seves dades personals deixin de ser consultables.

 

La limitació es pot sol·licitar quan:

 • La persona interessada ha exercit els drets de rectificació o oposició i mentre el responsable determina si s'escau atendre la sol·licitud.
 • El tractament és il·lícit, fet que determinaria l'esborrat de les dades però la persona interessada s'oposa a la supressió.
 • Les dades ja no són necessàries per al tractament, fet que determinaria l’esborrat de les dades, però la persona interessada s’oposa a la supressió perquè les necessita per formular, exercir o defensar reclamacions.

 

Mentre dura la limitació, la persona responsable només pot tractar les dades afectades, més enllà de conservar-les en els casos següents:

 • Amb el consentiment de la persona interessada.
 • Per formular, exercir o defensar reclamacions.
 • Per protegir els drets d'una altra persona física o jurídica.
 • Per raons d'interès públic importants, de la Unió Europea o de l'estat membre corresponent.

 

La persona responsable ha de comunicar la limitació a cadascun dels destinataris als quals ha comunicat les dades, tret que sigui impossible o exigeixi esforços desproporcionats. Si la persona interessada ho sol·licita, la responsable ha d’identificar els destinataris.

 

 

DRET A LA PORTABILITAT DE LES DADES

 

La persona interessada té dret a rebre les seves dades personals que ha facilitat a un responsable del tractament en un format estructurat, d'ús comú i de lectura mecànica i a transmetre-les a un altre responsable, si es compleixen els requisits següents:

 

| El tractament es basa en un consentiment o en un contracte.

| El tractament es fa per mitjans automatitzats.

 

D’altra banda, aquest dret no es pot exercir quan el tractament es fonamenta en el compliment d’una missió d’interès públic o inherent a l’exercici del poder públic.

 

 

DRET A IMPUGNAR DECISIONS INDIVIDUALS AUTOMATITZADES

 

La persona interessada té dret a no ser objecte d’una decisió basada només en el tractament automatitzat de les seves dades, inclosa l’elaboració de perfils, que produeix efectes jurídics sobre ell o que l’afecta negativament tret que la decisió:

 

 • Sigui necessària per formalitzar o executar un contracte entre l’interessat i un responsable de tractament.
 • Es basi en el consentiment explícit de l’interessat.
 • Estigui autoritzada pel dret de la Unió Europea o de l’estat membre corresponent.

 

 

 

COM PUC EXERCIR AQUESTS DRETS? 

Pots accedir a les teves dades, rectificar-les o suprimir-les, oposar-te al tractament i sol·licitar-ne la limitació i la portabilitat, mitjançant una sol·licitud per escrit adreçada o presentada al Registre General al Passeig Bisbe Guillamet, 10 | 17800 | Olot o través de la Seu electrònica de l’Ajuntament d’Olot que podeu localitzar a www.olot.cat.

L’Ajuntament d’Olot informarà sobre les actuacions derivades de la vostra petició en el termini d'un mes que, si es tracta de sol·licituds especialment complexes, es pot ampliar fins a dos mesos més; arribant fins a un màxim de tres mesos. En aquest darrer cas, la persona usuària rebrà una informació sobre l'ampliació del termini dins del primer mes.

Si considereu que no heu rebut una resposta adient a la vostra sol·licitud, podeu presentar una reclamació davant de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades o exercir les accions judicials que es considerin convenients. 

 

 

Ajuntament d'Olot
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax. 972 27 91 08 - 17800 OLOT - atenciociutadana@olot.cat