Ajuntament d'Olot
Ajuntament d' Olot
Pressupost Municipal

El Pressupost Municipal té per objectiu vincular l'assignació i la gestió dels recursos amb l'estratègia i prioritats del Consistori. L'elabora l'Equip de Govern de l'Ajuntament d'Olot conjuntament amb els Serveis Econòmics de la Corporació.  

______

 

Aquest pressupost s'aprova, inicialment, pel ple. A continuació s'exposa durant quinze dies al públic, mitjançant l'anunci al Butlletí Oficinal de la Província i al tauler d'edictes. Durant aquests quinze dies la ciutadania el pot examinar i proposar al·legacions o suggeriments.

  • En aquesta secció podràs consultar els estats d'ingressos i els estats de despeses, tant en l'àmbit de gestió ordinària com pel que fa a les inversions previstes per part de la Corporació. 
  • A l'apartat execució pressupostària es pot trobar l'estat d'execució - pel que fa a ingressos i despeses - del pressupost de l'Ajuntament d'Olot i els seus ens dependents, classificat per trimestre i any, amb els imports desglossats segons els capítols pertinents. 
  • El detall de la liquidació i de l'execució pressupostària a 31 de desembre, es pot consultar dins l'apartat de transparència de la Seu Electrònica.

 

Pressupost 

Execució pressupostària 

123 >
Ajuntament d'Olot
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax. 972 27 91 08 - 17800 OLOT - atenciociutadana@olot.cat