Ajuntament d'Olot
Ajuntament d' Olot
PROTECCIÓ DE DADES
Inici >

DRET D'OPOSICIÓ

Protecció de dades

Descripció

La persona interessada té dret a oposar-se al tractament de les seves dades personals, quan:

 

  1. El tractament es basa en l’interès públic o l'exercici de poders públics conferits al responsable, o en l’interès legítim perseguit pel responsable del tractament o per un tercer. En aquest cas, l’oposició s’ha de fonamentar en motius relacionats amb la seva situació personal.
  2. El responsable del tractament les ha de deixar de tractar, tret que el responsable acrediti un interès legítim que prevalgui sobre el de la persona interessada o sigui necessari per exercir o defensar reclamacions.
  3. El tractament té per objecte el màrqueting directe, inclosa l'elaboració de perfils relacionats amb aquest màrqueting.
  4. El tractament té finalitats estadístiques o d’investigació científica o històrica i s’invoca un motiu relacionat amb la seva situació personal.

 

Qui ho pot demanar

La persona interessada presentant el DNI.

Com es fa

Podeu accedir a les vostres dades, rectificar-les o suprimir-les, oposar-vos al tractament i sol·licitar-ne la limitació i la portabilitat, mitjançant sol·licitud adreçada o presentada al Registre General al Passeig de Ramon Guillamet 10, 17800 | Olot o a la Seu electrònica de l’Ajuntament d’Olot.

Documents necessaris

Quan es pot demanar

Tot l'any.

Legislació:

Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa a les dades de caràcter personal i a la lliure circulació d'aquestes dades.

Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

Tràmits posteriors

Si considereu que no hem donat una resposta adient a la vostra sol·licitud, podeu presentar una reclamació davant de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades o exercir accions judicials.

Import

Tràmit gratuït.

Termini

L’Ajuntament d’Olot us informarà sobre les actuacions derivades de la vostra petició en el termini d'un mes que, si es tracta de sol·licituds especialment complexes, es pot ampliar dos mesos més (per tant, fins a un màxim de tres mesos). En aquest darrer cas, s’informa de l’ampliació del termini dins del primer mes.

Formes de tramitació

Internet

Cal presentar la instància genèrica electrònica acompanyada de la sol·licitud, degudament complimentada.

Presencial

Ajuntament d'Olot
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax. 972 27 91 08 - 17800 OLOT - atenciociutadana@olot.cat