Ajuntament d'Olot
Ajuntament d' Olot
Actualitat

Convocatòria d'ajuts d'habitatge per la COVID-19

índex.jpg

19 de maig de 2020


La Generalitat ha convocat una línia d'ajuts extraordinària per pagar el lloguer de famílies amb dificultats econòmiques sobrevingudes per la COVID-19. El TERMINI de presentació finalitza el 30 de setembre de 2020. Però cal tenir en compte que les sol·licituds es resolen seguint l'ordre d'entrada al registre corresponent, fins l’exhauriment de la dotació pressupostària.

 

La FINALITAT d’aquest programa és ajudar a les persones que es trobin en una de les següents situacions:

 • Ajuts al pagament total o parcial de la renda de lloguer: la finalitat és resoldre els problemes transitoris de pagament parcial o total del lloguer.
 • Ajuts a la cancel·lació total o parcial dels microcrèdits: la finalitat és fer front a la devolució dels microcrèdits, quan no s’hi pugui fer front.

 

QUANTIES MÀXIMES i LÍMIT TEMPORAL DELS AJUTS

L’ajut es pot concedir per un import màxim de 6 mesos de la renda de lloguer, dels mesos des d’abril a setembre de l’any 2020.

Les quanties màximes de l’ajut són 500 euros mensuals.

En cap cas, l’import de l’ajut no pot superar la renda de lloguer pactada al contracte d’arrendament.

 

Les SOL.LICITUDS es poden presentar preferentment, a través de mitjans electrònics al web de la Generalitat de Catalunya. Entreu aquí.

 

 

REQUISITS per beneficiar-se d’aquest programa d’ajut:

 • Les persones que disposin d’un contracte de lloguer d’acord amb la Llei d’Arrendaments Urbans, i que constitueixi el seu habitatge habitual.
 • Tenir la residència legal a Catalunya.
 • La persona titular del contracte de lloguer, o qualsevol dels membres de la unitat familiar, que s’hagin vist afectades per una situació de vulnerabilitat econòmica i social sobrevinguda a conseqüència del COVID-19, a conseqüència de:
 1. a) Haver passat a estar en situació d’atur
 2. b) Li hagin fet un Expedient Temporal de Regulació d’Ocupació (ERTO)
 3. c) Hagi vist reduïda la jornada de treball per motius de cures, en cas de

    ser empresari

 1. d) Altres circumstàncies similars que suposin una pèrdua d’ingressos.
 • El conjunt dels ingressos dels membres de la unitat familiar, en el mes anterior a la sol·licitud de l’ajut no poden ser superiors a 1.613,52 euros mensuals. No obstant això, aquest màxim és ampliable segons les circumstàncies de la unitat familiar.
 • La renda de lloguer, més les despeses i subministraments bàsics de l’habitatge (llum, gas, gasoil per a la calefacció, aigua, telefonia i quota de la comunitat) han de ser superior o igual al 35% dels ingressos nets de la unitat familiar.
 • La persona sol·licitant ha d’acreditar el pagament de la renda de lloguer dels mesos de gener, febrer i març de 2020.
 • Que l’import de la renda de lloguer del contracte d’arrendament sigui com a màxim de 900 euros.
 • Tots els membres de la unitat familiar han de complir amb les obligacions tributàries amb l'Estat i la Generalitat de Catalunya i les obligacions amb la Seguretat Social.
 • La persona sol·licitant no ha d’estar sotmesa a cap dels supòsits de prohibició per ser persona beneficiària de subvencions de conformitat amb l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

 

La DOCUMENTACIÓ haurà de ser la següent:

 • Documentació relativa al contracte d’arrendament i a la unitat familiar:
 • El contracte de lloguer a nom de la persona sol·licitant
 • Llibre de família o document equivalent, si escau, on consti la unitat familiar.
 • Els rebuts de lloguer pagats dels mesos de gener, febrer i març de 2020
 • En el cas d’estar el corrent de pagament de les rendes de lloguer, els rebuts pagats mitjançant transferència bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte o rebut emès per l'administrador de la finca dels mesos d’abril a setembre, inclosos a la sol·licitud de l’ajut
 • En el cas de les rendes de lloguer vençudes i no pagades, el certificat de la persona propietària o administradora de l’habitatge, acreditatiu de l’import detallat del deute i dels mesos corresponents.
 • Documentació relativa als ingressos, s’ha d’acompanyar:

Justificant dels ingressos de l’últim mes dels membres que integren la unitat familiar en edat laboral:

 • L’última nòmina prèvia a la presentació de la sol·licitud. En el cas de treballadors per compte propi, la declaració trimestral d’IRPF corresponent.
 • En el cas d’estar afectat per un Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació (ERTO), el certificat d’empresa, en què s’acrediti que la persona sol·licitant està inclosa en un ERTO.
 • En el cas que s’hagi vist reduïda la jornada de treball per motius de cures de les persones treballadores per compte pròpia, una declaració responsable on s’especifiqui la causa que ha motivat la reducció de jornada i on es quantifiquin els ingressos del mes anterior de la sol·licitud i els ingressos actuals.
 • En el cas d’altres circumstàncies similars que suposin una pèrdua d’ingressos (reducció jornada laboral, pèrdua substancial dels ingressos, etc.), una declaració responsable on es justifiqui la circumstància concreta que ha provocat la disminució d’ingressos i on es quantifiquin els ingressos del mes anterior de la sol·licitud i els ingressos actuals.
 • Declaració responsable de la persona sol·licitant relativa al compliment de tots els requisits exigits per a ser beneficiària de l’ajut durant tots els mesos sol·licitats.
 • Els extractes bancaris de la persona titular del contracte d'arrendament i de la resta de membres de la unitat familiar que justifiquin que en els comptes corrents o d'altres dipòsits anàlegs en entitats financeres, no disposen de recursos suficients que superin 1,5 vegades l'IPREM en còmput anual (9.681,12 €).

- Documentació relativa als subministraments bàsics de l’habitatge:

 • Les factures dels subministraments bàsics (llum, gas, gasoil per a la calefacció, aigua, telefonia i quota de la comunitat) dels darrers tres mesos, previs a la presentació de la sol·licitud, o en el seu defecte, els extractes bancaris del compte o comptes bancaris que en justifiquin els pagaments.

-Documentació relativa al pagament dels ajuts:

 • Sol·licitud de transferència bancària per poder realitzar el pagament de l’ajut -a nom de la persona propietària o administradora de l'habitatge, de la persona arrendatària o de l’entitat bancària, segons el supòsit- signada per aquesta i amb la diligència de conformitat de l'entitat bancària.

- Documentació en el marc dels ajuts per a cancel·lar totalment o parcial els microcrèdits, la documentació específica següent:

 • Escriptura del préstec subscrit amb l’entitat bancària.
 • Certificat de l'entitat bancària on consti el nom de la persona titular del microcrèdit, la data de constitució del préstec i el detall de l’import concedit.

 

 

Per qualsevol qüestió o assessorament:

Poseu-vos en contacte amb l'OFICINA LOCAL D’HABITATGE D’OLOT al telèfon 972 279 128 i el correu electrònic habitatge@olot.cat

 

Ajuntament d'Olot
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax. 972 27 91 08 - 17800 OLOT - atencioalciutada@olot.cat