Ajuntament d'Olot
Ajuntament d' Olot

CONSULTA DE DOCUMENTACIÓ A L'ARXIU MUNICIPAL D'OLOT

Documentació diversa > Arxiu Municipal

Descripció

Accés i consulta de la documentació administrativa i històrica de l’Ajuntament d’Olot custodiada a l’Arxiu Municipal, ubicat a l’Arxiu Comarcal de la Garrotxa (ACGAX), a la plaça del Puig del Roser, 1.

Qui ho pot demanar

Qualsevol persona interessada.
L’accés als fons documentals està subjecte a la normativa vigent, per tant, hi ha documents que tenen un accés reservat o restringit. No es podrà accedir a aquells documents originals que estiguin en mal estat de conservació o corrin perill de deteriorament.

Com es fa

Presencialment a l’ACGAX, per telèfon o per correu electrònic (arxiu@olot.cat).

Quan es pot demanar

Tot l’any, en l’horari de treball:
D'octubre a maig, de 9 a 14 i de 15:30 a 18h i el primer dissabte de cada mes, de 9 a 14h.
De juny a setembre, de 8 a 15h.

Legislació:

Constitució Espanyola, de 27 de desembre de 1978.
Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la Protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades).
Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.
Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de propietat intel·lectual, regularitzant, aclarint i harmonitzant les disposicions legals vigents sobre la matèria.
Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català.
Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i documents.
Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència accés a la informació pública i bon govern.
Llei 20/2015, de 29 de juliol, de modificació de la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i documents.
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
Decret 13/2008, de 22 de gener, sobre accés, avaluació i tria de documents.
Ordenances fiscals de l’Ajuntament d’Olot.

Import

L’accés a l’arxiu és lliure i gratuït.
La reproducció de la documentació de l’ACGAX està regulada per les ordenances fiscals municipals que s’aproven cada any: Taxa per reproducció de documents.

Formes de tramitació

Internet

Enviant un correu electrònic a arxiu@olot.cat

Telèfon

Telèfon

972 27 91 31

Horari d'atenció

D'octubre a maig, de 9 a 14 i de 15:30 a 18h i el primer dissabte de cada mes, de 9 a 14h.
De juny a setembre, de 8 a 15h.

Presencial

Enllaços relacionats

Ajuntament d'Olot
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax. 972 27 91 08 - 17800 OLOT - atenciociutadana@olot.cat