Ajuntament d'Olot
Ajuntament d' Olot

BONIFICACIÓ D'HABITATGES DE PROTECCIÓ OFICIAL (IBI)

Hisenda > Cadastre-IBI

Descripció

Les Ordenances Fiscals recullen dues bonificacions diferents. La primera obligatòria i la segona potestativa.

  • Bonificació obligatòria: És una bonificació del 50% de l'import del rebut de l'IBI per als habitatges de protecció oficial durant el termini de 3 anys des de l'atorgament de la qualificació definitiva. Aquesta bonificació es concedirà a petició de l’interessat, podrà efectuar-se en qualsevol moment anterior a l’acabament dels tres períodes impositius de la seva duració i tindrà efectes, si escau, des del període impositiu següent en aquell en què es sol·liciti.
  • Bonificació potestativa: És una bonificació del 20% de l’import del rebut de l’IBI per als habitatges de protecció oficial durant un termini addicional de 3 anys a partir del període de la bonificació obligatòria del 50%. Aquesta bonificació es concedirà a petició de l’interessat en el moment de fer la petició de la bonificació obligatòria. També es podrà efectuar en qualsevol moment anterior a l’acabament dels tres períodes impositius de la seva duració i tindrà efectes, si escau, des del període impositiu següent en aquell en què es sol·liciti.

Qui ho pot demanar

El promotor o qualsevol propietari, hereus o representants legals.

Com es fa

Sol·licitant el tràmit a l'oficina de l'OAC.

Documents necessaris

  1. Fotocòpia del NIF.
  2. Cèdula definitiva de protecció oficial.

Quan es pot demanar

Mentre duri la bonificació (segons normativa legal).

Legislació:

Ordenança fiscal 2.1.1 IBI Impost sobre béns immobles.
RDL 1/2004, de 5 de març, Text refós de la Llei del cadastre immobiliari.
RD 417/2006, de 7 d'abril, desenvolupament del RDL 1/2004.

Termini

Dos mesos.

Formes de tramitació

Internet

Tramitació telemàtica mitjançant la instància genèrica electrònica, acompanyada de la documentació necessària que s'especifica a l'apartat corresponent.

Presencial

Si escau, serà d'aplicació a partir del període impositiu següent a aquell en què es sol·liciti.

Documentació adjunta

Ajuntament d'Olot
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax. 972 27 91 08 - 17800 OLOT - atenciociutadana@olot.cat