Ajuntament d'Olot
Ajuntament d' Olot

EXEMPCIONS EN L'IBI

Hisenda > Cadastre-IBI

Descripció

Estaran exempts els béns detallats a l'article 62 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

Els béns de titularitat d'entitats que gaudeixin d'exempció d'acord amb la normativa vigent sobre fundacions i entitats sense ànim de lucre.

Qui ho pot demanar

El promotor o qualsevol propietari, hereus o representants legals.

Com es fa

Sol·licitant el tràmit a l'oficina de l'OAC o bé a l'Oficina del Cadastre de l'Ajuntament d'Olot.

Documents necessaris

  1. Fotocòpia del NIF.
  2. En el seu cas:
    1. Document acreditatiu del concert educatiu.
    2. Fotocòpia dels estatuts de les fundacions.
    3. Projecte de reforestació forestal.

Quan es pot demanar

Tot l'any.

Legislació:

Ordenança fiscal 2.1.1 IBI Impost sobre béns immobles.
RDL 1/2004, de 5 de març, Text refós de la Llei del cadastre immobiliari.
RD 417/2006, de 7 d'abril, desenvolupament del RDL 1/2004. 
RDL 2/2004, de 5 de març, Text Refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

Termini

Dos mesos.

Formes de tramitació

Internet

Tramitació telemàtica mitjançant la instància genèrica electrònica, acompanyada de la documentació necessària que s'especifica a l'apartat corresponent.

Presencial

Estaran exempts, entre altres:
- Els centres educatius concertats.
- Finques de repoblació forestal.
- Les finques de fundacions i entitats sense ànim de lucre, en els termes que fixa la normativa vigent.

Documentació adjunta

Ajuntament d'Olot
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax. 972 27 91 08 - 17800 OLOT - atenciociutadana@olot.cat