Ajuntament d'Olot
Ajuntament d' Olot

BONIFICACIÓ IBI PER A FAMÍLIES NOMBROSES

Hisenda > Cadastre-IBI

Descripció

És una bonificació de la quota íntegra de les finques a nom de subjectes passius que acreditin la condició de titulars de família nombrosa i pels quals l’habitatge constitueixi la residència habitual del conjunt de la família. Aquesta bonificació anirà vinculada amb el valor cadastral de l’habitatge d’acord a la taula següent:

                    % de Bonificació

Fins a 30.000,00 € de valor cadastral ........... 75%

Des de 30.000,01 fins a 50.000,00€ .............. 60%

Des de 50.000,01 fins a 75.000,00€ .............. 50%

Des de 75.000,01€ fins a 100.000,00€............40%

Des de 100.000,01€ a 200.000,00€.................25%

Més de 200.000,01€...........................................0%

La primera vegada que es demani la bonificació cal acreditar la condició de titular de família nombrosa.

Aquesta bonificació s’aplicarà a partir de l’exercici següent al de la seva concessió i no cal sol·licitar-la novament per a exercicis futurs mentre es mantiguin les condicions. Es mantindrà mentre així es reculli a les successives ordenances fiscals.

Qui ho pot demanar

Qualsevol propietari o representants legals.
Els titulars de família nombrosa han de ser titulars de l'habitatge.
L'habitatge ha de ser la residència de la unitat familiar.
La superfície construïda de l'habitatge no pot superar els 140 m2.

Com es fa

La tramitació es pot fer presencialment a l’OAC de l’Ajuntament d’Olot amb cita prèvia o bé telemàticament (per tràmits telemàtics cal tenir un certificat digital o l'idCAT Mòbil).

Documents necessaris

  1. Fotocòpia del NIF.
  2. Fotocòpia del títol de familia nombrosa.

Quan es pot demanar

Tot l'any.
IMPORTANT: Les sol·licituds tindran efecte a partir de l'any següent.
La vigència d'aquesta bonificació coincidirà amb la del carnet de família nombrosa, sempre que es reculli a les ordenances fiscals.

Legislació:

Ordenança fiscal 2.1.1 IBI Impost sobre béns immobles.
RDL 1/2004, de 5 de març, Text refós de la Llei del cadastre immobiliari.
RD 417/2006, de 7 d'abril, desenvolupament del RDL 1/2004.

Termini

Dos mesos.

Formes de tramitació

Internet

Iniciar el tràmit:

Presencial

Cal demanar cita prèvia a citaprevia.olot.cat o directament des de la part superior dreta "Enllaços relacionats".
Ajuntament d'Olot
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax. 972 27 91 08 - 17800 OLOT - atenciociutadana@olot.cat