Ajuntament d'Olot
Ajuntament d' Olot

CANVI DE DOMICILI AL PADRÓ MUNICIPAL D’HABITANTS D’OLOT

Les persones > Padró

Descripció

És la sol·licitud de modificació de la inscripció del Padró municipal d’habitants per canvi de domicili dins el mateix municipi d’Olot. Per tant, és un tràmit adreçat a aquelles persones que ja estan empadronades al municipi però traslladen la seva residència a una altra adreça de la ciutat.

Si la persona resideix en més d’un habitatge de la ciutat, s’haurà d’empadronar en aquell on hi viu més temps a l’any.

 

Observacions:

S’acceptaran documents caducats amb sol·licitud de renovació que no faci més de 6 mesos de la data de presentació o amb cita prèvia per a la renovació o expedició de nou document. Si s’aporta resolució administrativa d’autorització de la renovació aquesta haurà de ser vigent en el moment de presentar la sol·licitud d’alta al padró municipal d’habitants.

Si existeixen indicis que facin dubtar que el ciutadà o la ciutadana estableixi la seva residència en el municipi, o d’alguna de les dades declarades, abans de validar l’alta, o la modificació de dades al Padró, l’Ajuntament, una vegada presentada la corresponent sol·licitud per part de la persona interessada, ordenarà els actes de tràmit necessaris per a comprovar la veracitat de les dades que consten a la sol·licitud, dictant la corresponent resolució.

Qui ho pot demanar

Els ciutadans i ciutadanes majors d’edat que hagin canviat el seu domicili de residència dins del municipi d’Olot.
Els representants legals dels menors d’edat o de persones majors d’edat incapacitades legalment.
Les persones majors de 16 anys poden actuar com a emancipades a efectes padronals, sempre i quan el domicili sigui diferent al dels seus progenitors. Així mateix, també tindran la condició d’emancipats els menors d’edat casats.

Com es fa

Es sol·licita exclusivament de manera presencial, presentant la documentació necessària davant de l’Oficina d’atenció al ciutadà. Cal sol·licitar cita prèvia a: citaprevia.olot.cat.
Totes les persones majors d’edat incloses en el full de modificació per canvi de domicili s’han de presentar a l’Oficina d’atenció al ciutadà. També es podrà fer amb autorització de representació o poders notarials.
L’Oficina d’atenció al ciutadà comprova que s’hagi presentat tota la documentació necessària i procedeix a fer la modificació de la inscripció per canvi de domicili al Padró municipal d’habitants i, seguidament, les persones majors d’edat incloses en el full de modificació per canvi de domicili i/o els representants legals dels menors d’edat o incapacitats legalment signen el full de canvi de domicili.
El departament gestor comprovarà que la tramitació s’hagi realitzat de forma correcta i procedirà a la seva validació definitiva.
Quan així es sol·liciti, i amb la validació definitiva del tràmit, la mateixa Oficina d’atenció al ciutadà podrà expedir el volant i/o certificat d’empadronament.

Documents necessaris

Els documents han de ser originals i vigents.

Els documents a presentar han d’estar escrits en català o castellà. En cas contrari, caldrà aportar també la traducció oficial del document (traductor jurat o pel consolat del país emissor) en català o castellà.

Per tal de conèixer quins són els documents necessaris, cal consultar l’apartat de “Documentació adjunta”:

  1. Documentació per a acreditar les dades d’identificació.
  2. Documentació per a acreditar les dades de l’habitatge.
  3. Documentació per a acreditar la representació legal en el cas dels menors d’edat i/o majors d’edat incapacitats.
  4. Documentació per a acreditar la representació voluntària (majors d’edat).

 

  • Models d’impresos:

Els impresos que s’aportin hauran de ser originals i degudament complimentats i signats.

Els teniu disponibles a l’apartat “Documentació adjunta”

  1. Autorització de representació voluntària (major d’edat).
  2. Autorització del titular de l’habitatge.
  3. Acceptació d’inclusió persona empadronada.

La informació facilitada en aquest apartat, fins i tot la que consta a l’apartat de “Documentació adjunta”, és de caràcter orientatiu. L’Ajuntament d’Olot es reserva el dret d’exigir la documentació que consideri oportuna per tal d’acreditar la veracitat de les dades.

Aquells supòsits que no s’han tingut en compte aquí, us recomanem que consulteu prèviament la documentació requerida a l’Oficina d’atenció al ciutadà.

Quan es pot demanar

Durant tot l'any.

Legislació:

Llei 4/1996, de 10 de gener, que modifica la Llei 7/1985, de 02 d’abril, que regula les bases de règim local.
Decret 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la llei municipal de règim local de Catalunya.
RD 1690/1986, d’11 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de població i demarcació territorial de les entitats locals.
Resolució de 17 de febrer de 2020, sobre instruccions tècniques als ajuntaments sobre gestió del padró municipal, modificada per Resolució de 03 de febrer de 2023, de la Presidència de l'Instituto Nacional de Estadística i de la Dirección General de Cooperación Autonómica y Local.
Acords de la Comissió permanent del Consell d’Empadronament.
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Tràmits relacionats

Volant/certificat d’empadronament.
Alta al Padró municipal d’habitants.
Alta al Padró municipal d’habitants per naixement.

Import

Tràmit gratuït.

Termini

La inscripció és immediata si s’aporta la documentació necessària i la sol·licitud reuneix els requisits formals per tal de ser admesa.
En qualsevol altre cas, el termini màxim per a resoldre l’empadronament és de tres mesos a partir de la data de sol·licitud.
L’empadronament és permanent i únicament pot ser modificat en els supòsits següents:
- La persona interessada sol·licita a l’Ajuntament un canvi de domicili dins del mateix municipi.
- La persona interessada s’empadrona en un altre municipi de l’estat espanyol o es dóna d’alta a una oficina consolar a l’estranger en el cas dels espanyols, i l’administració competent procedeix a donar-la de baixa en el Padró d’habitants del municipi d’origen.
- La persona interessada estrangera que sol·licita la baixa al Padró municipal d’habitants d’Olot per trasllat fora de l’Estat espanyol.
- Les persones estrangeres sense autorització de residència permanent (llarga durada), que no renovin periòdicament cada dos anys la seva inscripció padronal i amb resolució de l’Alcalde o persona qui delegui declarant i anotant la baixa per caducitat.
L’Ajuntament pot actuar d’ofici i donar de baixa la persona en els supòsits previstos en la legislació vigent.

Formes de tramitació

Presencial

Cal reservar cita prèvia a citaprevia.olot.cat
Ajuntament d'Olot
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax. 972 27 91 08 - 17800 OLOT - atenciociutadana@olot.cat