Ajuntament d'Olot
Ajuntament d' Olot

ACTUALITZACIÓ DE LES DADES PERSONALS DE CARÀCTER OBLIGATORI

Les persones > Padró

Descripció

És la comunicació d'actualització de dades d’inscripció de caràcter obligatori (*) de les persones que consten inscrites al Padró municipal d’habitants de la ciutat d’Olot.

(*) Són dades de caràcter obligatori: número de document d’identitat, nom i cognoms, sexe, nacionalitat, lloc i data de naixement i el nivell d’estudis.

Si cal actualitzar el domicili d’inscripció, cal consultar els tràmits “Alta al Padró municipal d’habitants” i/o “Canvi de domicili al Padró municipal d’habitants”.

 

Observacions:

Per a l’actualització de les dades obligatòries de la inscripció és requisit indispensable que el document que acredita la modificació estigui vigent.
El certificat literal de naixement o el certificat que acredita l’obtenció de la nacionalitat espanyola només serà vàlid per a les persones menors de 14 anys que constin empadronades amb Llibre de família.
Per a les persones majors de 14 anys o per a les persones que constin empadronades amb algun tipus de document (DNI, targeta d’identificació d’estranger, NIE - certificat de registre ciutadà de la UE -, passaport, carnet d’identitat per als ciutadans de la UE), cal aportar el document actualitzat.

Si existeixen indicis que facin dubtar que el ciutadà o la ciutadana estableixi la seva residència en el municipi, o d’alguna de les dades declarades, abans de validar l’alta o la modificació de dades al Padró, l’Ajuntament, una vegada presentada la corresponent sol·licitud per part de la persona interessada, ordenarà els actes de tràmit necessaris per a comprovar la veracitat de de les dades que consten a la sol·licitud, dictant la corresponent resolució.

Qui ho pot demanar

Les persones majors de 16 anys (*) que consten empadronades a Olot i que hagin de modificar alguna de les següents dades de caràcter obligatori:

1. El número de document en els casos següents:
a. Canvi de tipus de document de passaport a DNI.
b. Canvi de tipus de document de passaport a NIE.
c. Canvi de numeració del mateix tipus de document: canvi número de passaport o carnet d’identitat pels ciutadans d’Estats membres de la UE.
d. Afegir número de document: canvi de Llibre de família a document d’identitat.

2. Nom i/o cognoms.
3. Sexe.
4. Nacionalitat.
5. Lloc i/o data de naixement.
6. Nivell d’estudis.

(*) En el cas dels majors de 16 anys i menors de 18 anys, també ho poden sol·licitar els pares o tutors legals.
Els representants legals dels menors de 16 anys i/o dels majors d’edat incapacitats legalment.
Les persones majors de 16 anys poden actuar com a emancipades a efectes padronals. Així mateix, també tindran la condició d’emancipats els menors d’edat casats.
En les comunicacions realitzades de forma presencial, també pot actuar un representant degudament autoritzat.

Com es fa

En les comunicacions realitzades de manera presencial, caldrà presentar la documentació necessària que acredita la modificació davant l’Oficina d’atenció al ciutadà.
Es recomana (excepte que sigui obligatori) sol·licitar cita prèvia des del següent enllaç: https://citaprevia.ubintia.com/olot/#nb
L’Oficina d’atenció al ciutadà comprova que la documentació sigui original i vigent, i procedeix a fer l’actualització al Padró municipal d’habitants i obtenir còpia del document.
El departament gestor comprovarà que la tramitació s’hagi realitzat de forma correcta i procedirà a la seva validació definitiva.
Si cal, la mateixa Oficina d’atenció al ciutadà podrà expedir el volant i/o certificat d’empadronament.

Documents necessaris

Els documents han de ser originals i vigents.

Els documents a presentar han d’estar escrits en català o castellà. En cas contrari, caldrà aportar també la traducció oficial del document (traductor jurat o pel consolat del país emissor) en català o castellà.

Per tal de conèixer quins són els documents necessaris, cal consultar l’apartat de “Documentació adjunta”:

  1. Documentació per a acreditar les dades d’identificació.
  2. Documentació per a acreditar la representació legal en el cas dels menors d’edat i/o majors d’edat incapacitats.
  3. Documentació per a acreditar la representació voluntària (majors d’edat).

Per als comunicats de canvi de nivell d’estudis, cal omplir i signar degudament l’imprès “Comunicació de modificació/actualització de dades obligatòries” no essent necessari l’aportació de cap títol acadèmic.

 

  • Models d’impresos:

Els impresos que s’aportin hauran de ser originals i degudament complimentats i signats.

Els teniu disponibles a l’apartat “Documentació adjunta”:

  1. Comunicació de modificació/actualització de dades obligatòries.
  2. Autorització de representació voluntària (major d’edat).

La informació facilitada en aquest apartat, fins i tot la que consta a l’apartat de “Documentació adjunta”, és de caràcter orientatiu. L’Ajuntament d’Olot es reserva el dret d’exigir la documentació que consideri oportuna per tal d’acreditar la veracitat de les dades.

Aquells supòsits que no s’han tingut en compte aquí o que poden plantejar dubtes, us recomanem que consulteu prèviament la documentació necessària a l’Oficina d’atenció al ciutadà.

Quan es pot demanar

Tot l'any.

Legislació:

Llei 4/1996, de 10 de gener, que modifica la Llei 7/1985, de 02 d’abril, que regula les bases de règim local.
Decret 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la llei municipal de règim local de Catalunya.
RD 1690/1986, d’11 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de població i demarcació territorial de les entitats locals.
Resolució de 17 de febrer de 2020, sobre instruccions tècniques als Ajuntaments sobre gestió del padró municipal.
Acords de la Comissió permanent del Consell d’Empadronament.
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Tràmits relacionats

Volant/certificat d’empadronament.
Alta al Padró municipal d’habitants.
Modificació per canvi de domicili.

Import

Tràmit gratuït.

Termini

La modificació de les dades obligatòries de la inscripció és immediata si s’aporta la documentació necessària i la sol·licitud/comunicació reuneix els requisits formals per tal de ser admesa.

Formes de tramitació

Presencial

Ajuntament d'Olot
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax. 972 27 91 08 - 17800 OLOT - atenciociutadana@olot.cat