Ajuntament d'Olot
Ajuntament d' Olot

PARTICIPACIÓ A CONVOCATÒRIES DE PERSONAL

Contractació i Administració > Recursos Humans

Descripció

Procés per accedir als llocs de treball de l’Ajuntament d’Olot.

Qui ho pot demanar

Qualsevol persona que compleixi els requisits establerts a les bases de la convocatòria.

Com es fa

Presentar la sol·licitud segon el procediment especificat a les bases.
A la sol·licitud s'hi ha d'adjuntar la documentació indicada a les bases.

Documents necessaris

  1. Sol·licitud.
  2. DNI.
  3. Curriculum vitae.
  4. Documentació acreditativa dels mèrits que consten en el currículum.
  5. Titulació exigida a les bases de la convocatòria.

Quan es pot demanar

En el termini que consti a l’anunci de publicació de la convocatòria i les bases.

Legislació:

Reial Decret 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.
Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública.
Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el reglament del personal al servei de les entitats locals.

Tràmits posteriors

En el termini especificat a les bases es dictarà la llista d'admesos i exclosos i el lloc, data, hora de realització de les proves.

Import

Aquest tràmit és gratuït si en les bases no s'estableixen unes taxes per drets d'exàmen.

Termini

Les places ofertes es podran convocar dins els tres anys següents a l'aprovació de l'oferta pública.

Formes de tramitació

Internet

Mitjançant el tràmit específic per a cada convocatòria accessible des de WWW.OLOT.CAT - TRÀMITS ON-LINE (no instància genèrica) i adjuntar-hi la documentació necessària que s'especifica a l'apartat corresponent.

Presencial

Demaneu cita prèvia a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) a citaprevia.olot.cat o directament des de la part superior dreta "Enllaços relacionats".

Documentació adjunta

Enllaços relacionats

Ajuntament d'Olot
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax. 972 27 91 08 - 17800 OLOT - atenciociutadana@olot.cat