Ajuntament d'Olot
Ajuntament d' Olot

LLICÈNCIA PER A TINENÇA D'UN GOS POTENCIALMENT PERILLÓS

Medi Ambient, Activitats i Salut Pública > Salut Pública

Descripció

És la llicència administrativa que han de tenir els propietaris de gossos considerats potencialment perillosos.
Aquesta llicència s’ha de renovar cada 5 anys.

Els tràmits per sol·licitar una nova llicència o per renovar-la es poden fer des de l'OAC de l’Ajuntament.

Qui ho pot demanar

L’interessat, que ha d'aportar el DNI, o bé la persona en la qual delegui mitjançant un ATORGAMENT DE REPRESENTACIÓ. (La persona que representa els interessats haurà de presentar el seu DNI/NIE o passaport original).

Com es fa

La sol·licitud i la preceptiva documentació es presenten al Registre General de l'Oficina d'Atenció Ciutadana. Cal reservar cita prèvia.
Per demanar més informació, us podeu posar en contacte amb l’OAC de l’Ajuntament (telèfon 972 27 91 01 o atenciociutadana@olot.cat) o amb SIGMA (telèfon 972 27 48 71 o http://www.consorcisigma.org/serveis/control-animals-plagues-olot-garrotxa/).

Documents necessaris

  1. Fotocòpia del DNI.
  2. Fotocòpia de la cartilla de l’animal on consta el registre de cens i el xip identificador.
  3. Fotocòpia de la pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil amb una cobertura no inferior a 150.253€ (cal que a la pòlissa hi indiqui el número de xip del gos).
  4. Fotocòpia del rebut acreditatiu del pagament de l’assegurança.
  5. Certificat de capacitat física i aptitud psicològica. Aquest certificat l’emetrà un centre de reconeixement mèdic degudament autoritzat pel Departament de Sanitat i Seguretat Social (com els autoritzats per a l’obtenció o revisió de permisos de conduir o d’armes).
  6. Certificat negatiu d’antecedents penals d’acord amb l’article 3 del Reial Decret 287/2002, de 22 de març. Aquest certificat es pot demanar des de l’Ajuntament.
  7. Declaració responsable del sol·licitant de no haver rebut cap de les sancions administratives accessòries per infraccions greus o molt greus previstes a la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre règim jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos. El model de la declaració es pot obtenir a l'apartat de documents d'aquesta fitxa.
  8. Descripció de les mesures de seguretat del lloc on habita l’animal.

Quan es pot demanar

Tot l'any.

Legislació:

Reial Decret 287/2002, de 22 de març, pel qual es desplega la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d'animals potencialment perillosos.
Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos.
Decret 170/2002, d’11 de juny, sobre mesures en matèria de gossos considerats potencialment perillosos.

Import

Tràmit gratuït.

Formes de tramitació

Internet

Tramitació telemàtica mitjançant la instància genèrica electrònica acompanyada de la documentació necessària que s'especifica a l'apartat corresponent.

Presencial

Cal demanar cita prèvia a citaprevia.olot.cat o directament des de la part superior dreta "Enllaços relacionats".
Ajuntament d'Olot
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax. 972 27 91 08 - 17800 OLOT - atenciociutadana@olot.cat