Ajuntament d'Olot
Ajuntament d' Olot

DEIXALLERIES

Medi Ambient, Activitats i Salut Pública > Residus

Descripció

Centre de recepció, emmagatzematge i tria selectiva de residus de procedència municipal que no són objecte de recollida domiciliària i dels materials voluminosos i trastos vells.
 

DEIXALLERIA COMARCAL DE LA GARROTXA (titularitat del Consell Comarcal de la Garrotxa)

Adreça: Ctra. de les Feixes s/n 17800 Olot

Horari:

D'octubre a abril:
De dilluns a divendres, de 9 a 13 i de 15 a 18h.
Dissabte de 10 a 18h.
 
De maig a setembre:
De dilluns a divendres, de 9 a 13 i de 15 a 19h.
Dissabte de 10 a 18h.

Telèfon: 972 27 64 27


DEIXALLERIA MÒBIL (titularitat de l’Ajuntament d’Olot)

Remetre al calendari d’ubicacions.

Horari:

De dilluns a divendres, de 6 a 17h.
Dissabte de 6 a 13h.

Residus admissibles:

Els usuaris de la deixalleria podran aportar, prèviament classificats, els materials següents:

  • Residus municipals especials fluorescents i làmpades de vapor de mercuri, pneumàtics, bateries, residus especials en petites quantitats (dissolvents, pintures, vernissos, aerosols, bases, etc.), piles, electrodomèstics amb CFCs, olis minerals, radiografies, olis vegetals, tòners d’impressora, medicaments, termòmetres de mercuri, insecticides, pesticides, ferralla electrònica i altres residus classificats com a perillosos.
  • Residus municipals valoritzables, vidre, paper i cartró, envasos lleugers, plàstics, tèxtils, ferralla i metalls.
  • Residus municipals voluminosos, electrodomèstics que no contenen substàncies perilloses, ferralla electrònica, mobles, matalassos etc. i altres voluminosos.
  • Altres residus municipals fusta, runes i restes de la construcció d’obres menors, vidre pla i vidre armat, etc.

Residus no admissibles:

En cap cas s’acceptaran a la deixalleria els materials següents:

  • Residus barrejats, matèria orgànica, residus industrials en grans quantitats, materials explosius, residus radioactius, residus sanitaris i residus no identificats.

Per residus no especificats en cap llista, el Consell Comarcal tindrà la capacitat per acceptar o no el material a la deixalleria.

Qui ho pot demanar

La deixalleria pot rebre residus d’origen domèstic, comercial, d’oficines i serveis i residus industrials assimilables als municipals en petites quantitats o que no formen part del seu procés productiu (en aquest cas han de ser gestionats a través de gestors privats autoritzats per l’Agència de Residus de Catalunya).
Per als usuaris d’activitats empresarials el servei de deixalleria és gratuït, però no es poden superar les quantitats fixades.

Com es fa

En el cas de la deixalleria comarcal:
Els residus es portaran prèviament classificats.
A l’entrada de la instal·lació, el personal de la deixalleria haurà de comprovar si els materials aportats pels usuaris són acceptables.
El personal haurà d’omplir l’albarà de recepció i registrar la informació especificant les dades de l’usuari, els materials abocats i les quantitats aportades. Es facilitarà còpia de l’albarà a l’usuari.
Si els materials aportats són residus especials, el personal de la instal·lació els haurà de dipositar en els contenidors adequats.
Si no són residus especials, l’usuari disposarà els materials als contenidors específics, seguint sempre les indicacions i informacions del personal del centre.

Quan es pot demanar

Tot l'any.

Import

El servei de deixalleria és gratuït per als usuaris domèstics.
Per als usuaris d’activitats empresarials el servei de deixalleria és gratuït, però no es poden superar les quantitats per usuari i mes establertes en aquest reglament. A partir d’aquest límit màxim admissible, atès la capacitat de gestió de la instal·lació, el particular o l’activitat econòmica ha de disposar del seu propi gestor autoritzat.
Es podran establir taxes o preus públics per l’entrada de quantitats de residus superiors a les establertes. Aquestes hauran d’estar en consonància amb la tipologia de residus i la seva quantitat i els costos reals del tractament.
El Consell Comarcal de la Garrotxa establirà, oportunament, en forma d'ordenança, el sistema de pagament de les taxes.

Formes de tramitació

Presencial

Ajuntament d'Olot
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax. 972 27 91 08 - 17800 OLOT - atenciociutadana@olot.cat