Ajuntament d'Olot
Ajuntament d' Olot

SOL.LICITUD DE LLICÈNCIA D'OBRES MAJORS

Urbanisme, Habitatge i Obres

Descripció

L'OAC i l'equip informàtic de l'Ajuntament d'Olot posa a disposició dels ciutadans un instrument que ajuda a determinar el tipus d'obra que es vol realitzar. Està disponible al següent enllaç:  http://urbanisme.olot.cat

 

Autorització municipal per a l'execució de les obres que es relacionen com a MAJORS en el document “Classificació d’obres”.

Comprèn, bàsicament, la majoria d’obres de nova planta, ampliació i enderroc. Són obres que requereixen un projecte tècnic en l’aplicació de la legislació vigent.

La tramitació de la llicència té com a objectiu comprovar l’adequació dels actes esmentats a l’ordenament jurídic i urbanístic i als requisits que en alguns casos estableix la legislació sectorial.

Les llicències s’atorguen sense perjudici de la resta d’autoritzacions que siguin preceptives d’acord amb la legislació de règim local o sectorial.

Comprèn les obres següents:

 •  A.1.  Obres de construcció d’edificis de nova planta que requereixen un projecte tècnic segons la legislació vigent sobre ordenació de l’edificació.

Amb l’excepció de construccions i instal·lacions de nova planta d’escassa entitat constructiva i senzillesa tècnica que no tinguin, de manera eventual o permanent, caràcter residencial ni públic i siguin d’una sola planta i de superfície no superior a 10 m2, que no requereixin projecte.

 •  A.2.  Obres d’ampliació, modificació, reforma o rehabilitació que requereixen projecte. S’entenen com a tals les que tinguin caràcter d’intervenció total o les parcials que produeixin una variació essencial de la composició general exterior, la volumetria o el conjunt del sistema estructural.

Definició de la naturalesa de les obres esmentades:

- Variació essencial de la composició general exterior: modificacions de les obertures de façana que afecti la meitat o més del nombre de les obertures d’una façana.

- Variació de la volumetria: qualsevol modificació de volum d’un edifici a excepció de les obres:

1) menors o subjectes a règim de comunicació,

2) la construcció de tribunes,

3) les remodelacions de cobertes i

4) les ampliacions d’escassa entitat constructiva i senzillesa tècnica que no tinguin, de manera eventual o permanent, caràcter residencial ni públic, i siguin d’una sola planta i de superfície menor a 10 m2, que no requereixin projecte segons la legislació vigent sobre ordenació de l’edificació.

- Variacions del conjunt del sistema estructural: qualsevol afectació de l’estructura d’un edifici que suposi, com a mínim, la reposició del sostre d’una planta i/o el reforç de la meitat o més de la superfície dels sostres d’un edifici o de la seva estructura vertical.

 • A.3.  Enderroc total o parcial d’edificis, amb excepció de l’enderroc total o parcial d’instal·lacions i de construccions d’escassa entitat constructiva i senzillesa tècnica, d’una sola planta i de superfície no superior a 50 m2.
 • A.4.  Canvi d’ús dels edificis, o part d’un edifici, a un ús residencial.
 • A.5.  Moviments de terres i explanacions de terrenys amb modificació de nivell a partir d’1 m d’alçada.
 • A.6.  Extracció d’àrids i explotació de pedreres.
 • A.7.  Acumulació de residus i dipòsit de materials que alterin les característiques del paisatge.
 • A.8.  Instal·lació de cases prefabricades o instal·lacions similars, tant provisionals com permanents.
 • A.9.  Obres d’urbanització d’instal·lació d’infraestructures de serveis de subministrament d’energia, d’aigua, de sanejament, de telefonia o altres serveis similars, no incloses en un projecte d’urbanització.

A excepció de les obres puntuals d’urbanització no incloses en un projecte d’urbanització: formació de guals, rases per a escomeses de serveis, pavimentació de voreres...

 • A.10.  Intervenció en els béns catalogats, sotmesos a un règim de protecció patrimonial cultural o urbanístic tant si són obres que tinguin el caràcter d’intervenció total en l’edificació com les de caràcter parcial que afectin els elements o les parts objecte de protecció.

Amb l’excepció dels treballs de manteniment d’escassa entitat i que no n’afectin la imatge exterior.

 • A.11.  Usos i obres provisionals.
 • A.12.  Tots els actes que estarien sotmesos a comunicació  però que es duguin a terme en sòl no urbanitzable i urbanitzable no delimitat, amb l’excepció dels actes que estiguin emparats per un projecte d’actuació específica o un pla urbanístic que ordeni amb el mateix detall els terrenys afectats, sempre que no requereixin l’elaboració d’un projecte tècnic d’acord amb la legislació sobre ordenació de l’edificació.

Els murs de contenció de terra, independentment de la seva alçada, en aquest tipus de sòl estan subjectes a llicència d’obres menors.

Els rètols, en aquest tipus de sòl, estan subjectes a llicència d’obres menors.

Qui ho pot demanar

Les persones físiques o jurídiques que tinguin capacitat d'obrar.

Com es fa

Les persones físiques poden presentar la sol·licitud a l’oficina d’Atenció Ciutadana de l'Ajuntament d'Olot amb cita prèvia o de manera telemàtica.
Els subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb l’administració, segons l’article 14 de la Llei 39/2015 (persones jurídiques, entitats, professionals col·legiats i els seus representants), ho hauran de presentar obligatòriament de forma telemàtica.
Atorgada la llicència, es trametrà al domicili de l'interessat.

Documents necessaris

 1. Instància de sol·licitud de la llicència segons model específic de l’Ajuntament d’Olot.
 2. Escriptura de constitució i nomenament de representant, en el cas que el sol·licitant sigui una persona jurídica.
 3. Projecte bàsic d’obres signat pel tècnic competent d’acord amb la legislació sobre ordenació de l’edificació (2 còpies)¹. El projecte ha de contenir l’Estudi de gestió de residus que estableix la legislació vigent. Els projectes d’enderroc i els projectes de legalització d’obres han d’estar visats pel col·legi professional corresponent. En el cas que es presenti un projecte executiu, o bàsic i executiu, també haurà d’estar visat.
  En el cas de tramitació electrònica, cal aportar una còpia dels documents en format PDF, sens perjudici del dret de l’Ajuntament a requerir l’acreditació dels documents originals.
 4. Estudi de seguretat i salut, o Estudi bàsic de seguretat i salut, en el seu cas. Només quan sigui necessari d’acord amb allò que estableix la legislació sobre seguretat i salut en les obres.
 5. Memòria complementària d’afectacions de l’espai públic per l’execució de l’obra (tanques, bastides, grues, rases, guals,...). Pot formar part de la memòria del mateix projecte.
 6. Fotografies dels espais afectats per l’obra (exteriors i interiors de l’edifici), en l’estat en la data de la sol·licitud de la llicència. En color i de mida mínima 10 x 15 cm.
 7. Qüestionari estadístic d’edificació i habitatge, completat i signat pel tècnic redactor del projecte i pel promotor de l’obra.
 8. Qüestionari urbanístic completat i signat pel tècnic redactor del projecte. No s’exigirà quan totes les dades que conté estiguin recollides al projecte d’obres presentat.
 9. Qualsevol altra documentació que es consideri necessària o com a resultat de l'aplicació de normatives específiques en funció del tipus d’obra.
 10. Certificat de coincidència entre la documentació en suport paper i digital, signat per l’autor responsable dels documents.

(1) Caldrà aportar tantes altres còpies com nombre d’organismes on s’hagi de trametre l’expedient. En general, en expedients d’obres en sòl no urbanitzable cal aportar 3 còpies.

Quan es pot demanar

Abans de l’inici de les obres.

Legislació:

Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme.
Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística.
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’ordenació de l’edificació.

Tràmits previs

Llicència ambiental d'activitat, en els casos que així ho exigeixi la Llei 20/2009, de 4 de desembre de prevenció i control ambiental de les activitats.

Tràmits posteriors

Abans de l’inici de l’execució de l’obra, si no s’ha fet amb la sol·licitud de llicència, cal presentar la documentació següent:
1. Nomenament de la direcció facultativa de l’obra (full o fulls d’assumpció).
2. Document signat pel contractista en què assumeix la responsabilitat de l’execució de l’obra (la signatura pot constar a la instància de sol·licitud de llicència) i document que acrediti el contractista (model 36, certificat d’alta a l’epígraf corresponent o qualsevol altra documentació equivalent).
3. Projecte d’execució visat pel col·legi professional corresponent, quan correspongui segons la legislació vigent.
4. Informe subscrit per la direcció facultativa de l’obra sobre l’adequació o no del projecte executiu al projecte bàsic autoritzat.
5. Programa de control de qualitat de l’obra, quan sigui exigible per la legislació vigent.

En el moment de l’inici de l’execució de l’obra, cal presentar la documentació següent:
1. Còpia de l’acta d’inici d’obres emesa per la direcció facultativa de les obres.
Cal haver satisfet:
- Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO).

Finalitzada l’obra es presentarà:
1. Còpia del certificat final d’obres expedit per direcció facultativa de l’obra.
2. Comunicació de la primera utilització de l’edifici o sol·licitud de la llicència de primera utilització parcial de l'edifici, quan correspongui segons legislació vigent.
3. Sol·licitud de retorn de les fiances dipositades, i la documentació que acrediti la correcta gestió dels residus de l’obra.

Tràmits relacionats

Si es requereixen esmenes o documentació complementària, les persones físiques poden presentar-les a l'OAC o on-line mitjançant el tràmit específic "resposta a requeriment". El tràmit telemàtic de resposta a requeriment és obligat per els obligats a relacionar-se telemàticament amb les administracions públiques.
- Comunicació prèvia (assabentat) de col·locació de rètols publicitaris visibles des de l'espai públic.
(Es recomana incloure la previsió de col·locació de rètols en el projecte d’obres per simplificar-ne la tramitació.)
- La llicència d’obres es prorroga per la meitat dels terminis fixats si la persona titular de la llicència urbanística ho sol·licita justificadament abans que hagi transcorregut el termini de què es tracti.

Import

Tal com estableixen les Ordenances fiscals, se satisfaran els conceptes següents:

1. Mitjançant autoliquidació a efectuar en el moment de la sol·licitud de la llicència:(2)
- Taxa per llicència/comprovació d’actuacions en matèria d’urbanisme.
- Garantia en concepte de reposició de paviments/moviment de terres.
- Garantia per a una correcta gestió de residus.

2. Mitjançant autoliquidació que es notifica a l’interessat i que s’ha d’ingressar abans de la concessió de la llicència:(3)
- Fiança en concepte d’obres d’urbanització establerta, si escau, pels serveis tècnics.
- Fiança diferencial en concepte de reposició de paviments/moviment de terres establerta, si escau, pels serveis tècnics.

3. Mitjançant liquidació que es notifica conjuntament amb la resolució de la llicència:(2)
- Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO).
- Diferencial de la taxa per llicència/comprovació d’actuacions en matèria d’urbanisme establerta, si escau, pels serveis tècnics.

(2) S’emet amb ràfega bancària amb indicació d’import, lloc i termini per efectuar el pagament.
(3) S’emet amb ràfega bancària, amb indicació de l’import, lloc i termini per efectuar el pagament, i és requisit indispensable l’ingrés per poder obtenir la llicència.

Termini

Termini màxim de resolució: 2 mesos.
El còmput del termini queda suspès per l'emissió d'informes previs i per l'esmena de deficiències.
Atorgada la llicència, es trametrà a l'adreça facilitada a efectes de notificacions.

L'Àrea d'Infraestructura i Urbanisme tramita la llicència.
La Junta de Govern local pren la resolució.

Formes de tramitació

Internet

Els subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb l’administració, segons l’article 14 de la Llei 39/2015 (persones jurídiques, entitats, professionals col·legiats i els seus representants), ho hauran de presentar obligatòriament de forma telemàtica mitjançant el tràmit específic de TRÀMITS ON-LINE (no instància genèrica) i adjuntar-hi la documentació necessària que s'especifica a l'apartat corresponent.
Iniciar el tràmit:

Presencial

Les persones físiques poden fer aquest tràmit presencialment a l'Oficina d'Atenció Ciutadana amb cita prèvia.
Demaneu cita prèvia a citaprevia.olot.cat o directament des de la part superior dreta "Enllaços relacionats".
Ajuntament d'Olot
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax. 972 27 91 08 - 17800 OLOT - atenciociutadana@olot.cat