Ajuntament d'Olot
Ajuntament d' Olot

SOL.LICITUD DE LLICÈNCIA DE SEGONA FASE D'OBRA

Urbanisme, Habitatge i Obres

Descripció

Autorització municipal per a l'execució d'obres en segona fase, quan s’ha atorgat prèviament una llicència d’obres per a l’execució d’una primera fase amb l’aprovació d’un projecte o avantprojecte de totes les obres previstes.

Excepcionalment, en casos justificats per la naturalesa de l’obra i les condicions de la seva execució, es poden tramitar llicències de més de dues fases d’obra.

Qui ho pot demanar

Les persones físiques o jurídiques que tinguin capacitat d'obrar.

Com es fa

Les persones físiques poden presentar la sol·licitud a l’oficina d’Atenció Ciutadana de l'Ajuntament d'Olot amb cita prèvia o de manera telemàtica.
Els subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb l’administració, segons l’article 14 de la Llei 39/2015 (persones jurídiques, entitats, professionals col·legiats i els seus representants), ho hauran de presentar obligatòriament de forma telemàtica.
Atorgada la llicència, es trametrà al domicili de l'interessat.

Documents necessaris

  1. Instància de sol·licitud de la llicència segons model específic de l’Ajuntament d’Olot.
  2. La documentació restant que cal presentar s’ajustarà als requeriments propis del tipus d’expedient que correspongui (obra major, menor o comunicació prèvia).

No s’hauran de presentar els documents ja aportats en l’expedient de llicència de la primera fase, o posteriors, si no hi ha modificació de dades, sempre que així ho manifesti el promotor de la llicència de modificació.

Quan es pot demanar

En qualsevol moment, però sempre abans d'inici de les obres de segona fase.

Legislació:

Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme.
Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística.
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Tràmits posteriors

La documentació posterior per presentar s’ajustarà als requisits propis de l’expedient que correspongui de llicència d’obra major, menor o comunicació prèvia.

Tràmits relacionats

Si es requereixen esmenes o documentació complementària, les persones físiques poden presentar-les a l'OAC o on-line mitjançant el tràmit telemàtic específic "resposta a requeriment". El tràmit telemàtic de resposta a requeriment és obligat per els obligats a relacionar-se telemàticament amb les administracions públiques.
Sol·licitud de col·locació de rètols publicitaris visibles des de l'espai públic.
(És recomanable presentar una sola sol·licitud per a llicència d'obres i col·locació de rètols.)

Import

Tal com estableixen les Ordenances fiscals, se satisfaran els conceptes següents.

1. Mitjançant autoliquidació que cal efectuar en el moment de la sol·licitud de la llicència:
- Taxa per llicència/comprovació d’actuacions en matèria d’urbanisme.

2. Mitjançant liquidacions que es notifiquen conjuntament amb la resolució de la llicència:(¹)
- Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO).

(1) S’emet amb ràfega bancària amb indicació d’import, lloc i termini per efectuar el pagament.

Termini

Termini màxim de resolució: 2 mesos en el cas d’obra major i d’1 mes en el cas d’obra menor.
El còmput del termini queda suspès per l'emissió d'informes previs i per l'esmena de deficiències.
Atorgada la llicència, es trametrà a l'adreça facilitada a efectes de notificacions.

Formes de tramitació

Internet

Els subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb l’administració, segons l’article 14 de la Llei 39/2015 (persones jurídiques, entitats, professionals col·legiats i els seus representants), ho hauran de presentar obligatòriament de forma telemàtica mitjançant el tràmit específic de TRÀMITS ON-LINE (no instància genèrica) i adjuntar-hi la documentació necessària que s'especifica a l'apartat corresponent.
Iniciar el tràmit:

Presencial

Les persones físiques poden fer aquest tràmit presencialment a l'Oficina d'Atenció Ciutadana amb cita prèvia.
Demaneu cita prèvia a citaprevia.olot.cat o directament des de la part superior dreta "Enllaços relacionats".

Enllaços relacionats

Ajuntament d'Olot
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax. 972 27 91 08 - 17800 OLOT - atenciociutadana@olot.cat