Ajuntament d'Olot
Ajuntament d' Olot

PRÒRROGA DE LLICÈNCIA

Urbanisme, Habitatge i Obres

Descripció

Les llicències es prorroguen automàticament per la meitat dels terminis fixats si la persona titular interessada ho sol·licita justificadament abans que hagi transcorregut el termini de què es tracti.

Si transcorren els terminis màxims indicats en una llicència per començar o acabar les obres, incloses les pròrrogues respectives, sense que hagin estat iniciades o finalitzades, la persona interessada queda inhabilitada per començar-les o continuar-les, segons correspongui, sens perjudici que pugui obtenir una nova llicència.

Només es podrà concedir una única pròrroga per expedient, sense perjudici del que estableixi la legislació de rang superior sobre la possibilitat de concedir dues o més pròrrogues per promoure l’activitat econòmica en període de crisi o per altres motius.

En els expedients d’obres subjectes al règim de comunicació prèvia, transcorregut el termini màxim indicat en el document de comunicació per començar o acabar les obres sense que hagin estat iniciades o finalitzades, la persona interessada queda inhabilitada per començar-les o continuar-les, segons correspongui, i està obligada a presentar una nova comunicació prèvia.

Qui ho pot demanar

Les persones físiques o jurídiques que tinguin capacitat d'obrar.

Com es fa

La tramitació es pot fer presencialment a l’OAC de l’Ajuntament d’Olot, o bé telemàticament utilitzant DNI electrònic o certificat digital.
Si es requereixen esmenes o documentació complementària, s'ha de presentar a l’OAC de l’Ajuntament d’Olot.
Atorgada la llicència, es trametrà al domicili de l'interessat.

Documents necessaris

  1. Sol·licitud segons model específic de l’Ajuntament d’Olot.
  2. Memòria descriptiva de l’estat de l’obra i del pressupost detallat de l’obra pendent d’execució, subscrita pel tècnic director o pel contractista responsable de l’obra en el cas que no s’exigeixi tècnic, o pel promotor de l’obra en el cas que no s’exigeixi responsabilitat de contractista.

Quan es pot demanar

En qualsevol moment, però sempre abans que hagi transcorregut el termini de caducitat de la llicència de què es tracti.

Legislació:

Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme.
Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística.
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Tràmits previs

RECOMANABLE: Consulta a l'Àrea d'Urbanisme - Oficina d'Informació Urbanística - sobre la viabilitat de la proposta.

Tràmits posteriors

Un cop executada l’obra es presentarà:

1. La documentació que acrediti la correcta gestió dels residus de l’obra
2. La sol·licitud de retorn de les fiances dipositades.

Sol·licitud de la llicència de primera utilització de l'edifici, quan correspongui segons legislació vigent.

Import

Tal com estableixen les Ordenances fiscals, se satisfaran els conceptes següents.

1. Mitjançant autoliquidació a efectuar en el moment de la sol·licitud de la llicència:
- Taxa per llicència/comprovació d’actuacions en matèria d’urbanisme.

2. Mitjançant liquidacions que es notifiquen conjuntament amb la resolució de la llicència:(¹)
- Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO).

(1) S’emet amb ràfega bancària amb indicació d’import, lloc i termini per efectuar el pagament.  

Termini

Termini màxim de resolució: 2 mesos, mitjançant decret d’alcaldia o de regidor delegat.
El còmput del termini queda suspès per l'emissió d'informes previs i per l'esmena de deficiències.
Atorgada la llicència, es trametrà a l'adreça facilitada a efectes de notificacions.

Formes de tramitació

Internet

Tramitació telemàtica mitjançant la instància genèrica electrònica, acompanyada de la documentació necessària que s'especifica a l'apartat corresponent.

Presencial

La tramitació es pot fer presencialment a l’OAC de l’Ajuntament d’Olot.
Ajuntament d'Olot
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax. 972 27 91 08 - 17800 OLOT - atenciociutadana@olot.cat