Ajuntament d'Olot
Ajuntament d' Olot

SOL·LICITUD DE RECTIFICACIÓ DE DRETS INGRESSATS VIA PÚBLICA

Hisenda > Ingressos

Descripció

Recurs contra la liquidació d'ocupació de via pública (caràcter no permanent).

Qui ho pot demanar

Qualsevol interessat, representant legal o un tercer.

Com es fa

Sol·licitant el tràmit a l'OAC o bé, a la Secció d'Ingressos de l'Ajuntament d'Olot.

Documents necessaris

  1. Si és el representant legal: Document acreditatiu d’aquesta representació.
  2. Si és un tercer: Autorització degudament firmada del titular del rebut.
  3. Si la liquidació no està ingressada:
    1. Documentació acreditativa de la rectificació de drets.
  4. Si la liquidació ha estat ingressada:
    1. Còpia del rebut satisfet.
    2. Documentació acreditativa de la rectificació de drets.

Quan es pot demanar

Tot l'any.

Legislació:

Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
Ordenança fiscal 3.1. reguladora de les taxes per utilització privativa o aprofitament especials del domini públic local.

Termini

1 mes.

Formes de tramitació

Presencial

Ajuntament d'Olot
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax. 972 27 91 08 - 17800 OLOT - atenciociutadana@olot.cat