Ajuntament d'Olot
Ajuntament d' Olot

BAIXA / DEVOLUCIÓ DE LES ESCOMBRARIES EMPRESARIALS TRIMESTRES EXERCICI EN CURS

Hisenda > Ingressos

Descripció

Comunicació de baixa i sol·licitud de devolució dels trimestres de les escombraries empresarials de l'exercici en curs, d'acord amb la baixa presentada (segons model d'hisenda).

Qui ho pot demanar

Qualsevol interessat, representant legal o un tercer.

Com es fa

Es presenta la documentació a la Secció d'Ingressos de l'Ajuntament d'Olot.

Documents necessaris

  • Si és el representant legal: Document acreditatiu d’aquesta representació.
  • Si és un tercer: Autorització degudament firmada del titular del rebut.
  • Si el rebut esà pagat:
    1. Còpia de la baixa definitiva presentada a l'Agència Tributària (MODELS 036 o 037).
    2. Rebut/s originals satisfets.
  • Si el rebut està pendent: Còpia de la baixa definitiva presentada a l'Agència Tributària (MODELS 036 o 037).

Quan es pot demanar

Tot l'any.

Legislació:

RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
Ordenança Fiscal 3.9. reguladora de la taxa de prestació de servei de recollida i tractament d'escombraries i residus.

Termini

Immediat.

Formes de tramitació

Presencial

Ajuntament d'Olot
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax. 972 27 91 08 - 17800 OLOT - atenciociutadana@olot.cat