Ajuntament d'Olot
Ajuntament d' Olot

PRESENTACIÓ DECLARACIÓ PLUSVÀLUA

Hisenda > Ingressos

Descripció

Declaració de la transmissió de la propietat per qualsevol títol o constitució, o transmissió de qualsevol dret real de gaudir de terrenys de naturalesa urbana.

Qui ho pot demanar

Qualsevol persona o representant legal o un tercer.

Com es fa

Les persones físiques poden presentar la sol·licitud a l’oficina d’Atenció Ciutadana de l'Ajuntament d'Olot amb cita prèvia o de manera telemàtica.
Els subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb l’administració, segons l’article 14 de la Llei 39/2015 (persones jurídiques, entitats, professionals col·legiats i els seus representants), ho hauran de presentar obligatòriament de forma telemàtica mitjançant una instància genèrica electrònica acompanyada de la documentació necessària que s'especifica a l'apartat corresponent.

Documents necessaris

  1. Si és el representant legal: Document acreditatiu d'aquesta representació.
  2. Si és un tercer: Autorització degudament firmada del titular del rebut.
  3. Original i fotocòpia de l'escriptura o document acreditatiu de la transmissió.

Quan es pot demanar

- En operacions "inter vivos": termini màxim de 30 dies de la data del document en què es formalitza la transmissió.
- En operacions "mortis causa": el termini és de 6 mesos, prorrogable fins a un any a sol·licitud del subjecte passiu, des de la data de la mort del causant.

Legislació:

RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
Ordenança Fiscal 2.2.2. reguladora de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana.

Tràmits relacionats

Canvi de titularitat de l'IBI i taxes relacionades (escombraries particulars i entrada de vehicles).

Formes de tramitació

Internet

Els subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb l’administració, segons l’article 14 de la Llei 39/2015 (persones jurídiques, entitats, professionals col·legiats i els seus representants), ho hauran de presentar obligatòriament de forma telemàtica mitjançant una instància genèrica electrònica acompanyada de la documentació necessària que s'especifica a l'apartat corresponent.

Presencial

Persones físiques. Cal demanar cita prèvia a citaprevia.olot.cat o directament des de la part superior dreta "Enllaços relacionats".
Ajuntament d'Olot
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax. 972 27 91 08 - 17800 OLOT - atenciociutadana@olot.cat