Ajuntament d'Olot
Ajuntament d' Olot

SOL·LICITUD DE BAIXA DE L'ENTRADA DE VEHICLES

Hisenda > Ingressos

Descripció

Comunicació de la inutilització d'una entrada de vehicles amb un objecte no movible empotrat directament al paviment, o altre mètode, que impossibiliti l'accés rodat de vehicles a la finca. A tots els efectes, els elements no movibles han d'assegurar que priven l'accès a la finca, tant per amplada com alçada.

Qui ho pot demanar

Qualsevol interessat, representant legal o un tercer.

Com es fa

Les persones físiques poden presentar la sol·licitud a l’oficina d’Atenció Ciutadana de l'Ajuntament d'Olot o de manera telemàtica.
Els subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb l’administració, segons l’article 14 de la Llei 39/2015 (persones jurídiques, entitats, professionals col·legiats i els seus representants), ho hauran de presentar obligatòriament de forma telemàtica.

Documents necessaris

  1. Si és el representant legal: Document acreditatiu d’aquesta representació.
  2. Si és un tercer: Autorització degudament firmada del titular del rebut.
  3. Documentació acreditativa de la baixa de l'entrada d'acord a cada supòsit:
    1. Supòsit d'inutilització: fotografia de l'entrada inutilitzada.
    2. Supòsit de nou ús de l'entrada: fotografia acreditant el nou ús, i/o còpia de la llicència d'obres.
    3. Serà IMPRESCINDIBLE que si tenen concedida placa de senyalització de GUAL es lliuri en el moment de la sol.licitud de baixa.

Quan es pot demanar

Tot l'any.

Legislació:

RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
Ordenança Fiscal 3.3. reguladora de les taxes per l'entrada de vehicles i reserves.

Tràmits relacionats

En el moment que la situació actual variï, s'ha de comunicar a l'Ajuntament per procedir a tornar donar d'alta l'entrada.

Termini

1 mes.

Formes de tramitació

Internet

Els subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb l’administració, segons l’article 14 de la Llei 39/2015 (persones jurídiques, entitats, professionals col·legiats i els seus representants), ho hauran de presentar obligatòriament de forma telemàtica.
Les persones físiques poden escollir també aquest mitjà de presentació.
Iniciar el tràmit:

Presencial

Persones físiques. Cal demanar cita prèvia a citaprevia.olot.cat o directament des de la part superior dreta "Enllaços relacionats".
Ajuntament d'Olot
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax. 972 27 91 08 - 17800 OLOT - atenciociutadana@olot.cat