Ajuntament d'Olot
Ajuntament d' Olot

SOL·LICITUD DE BAIXA DE LA TAXA D'ESCOMBRARIES PARTICULARS

Hisenda > Ingressos

Descripció

És la comunicació de la baixa de la taxa d'escombraries particulars d'una unitat tributària donada d'alta al padró d'IBI, amb destí habitatge.

Qui ho pot demanar

Qualsevol interessat o representants legals.

Com es fa

Sol·licitant el tràmit a l'oficina de l'OAC o bé, a la Secció d'Ingressos de l'Ajuntament d'Olot.

Documents necessaris

Documentació acreditativa de la baixa de la taxa d'escombraries particulars d'acord a cada supòsit:

  • Habitatges que, degut al seu deficient estat de conservació, no estan en condicions d'obtenir la cèdula d'habitabilitat: informe emès per tècnic col·legiat on hi consti expressament la data a partir de la qual l'habitatge no reuneix les condicions d'habitabilitat. Es documentarà amb fotografies.
  • Habitatges en construcció (pendents del certificat final d'obra): informe emès per tècnic competent on es certifiqui la no finalització de les obres.
  • Habitatges que es trobin afectats per obres de rehabilitació-reforma que impedeixin l'habitabilitat d'aquests: còpia de la llicència de rehabilitació-reforma.

Quan es pot demanar

Tot l'any.

Legislació:

RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
Ordenança Fiscal 3.9 reguladora de la taxa de prestació de servei de recollida i tractament d'escombraries i residus.

Termini

1 mes.

Formes de tramitació

Presencial

Ajuntament d'Olot
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax. 972 27 91 08 - 17800 OLOT - atenciociutadana@olot.cat