Ajuntament d'Olot
Ajuntament d' Olot

BONIFICACIÓ TAXA ESCOMBRARIES PARTICULARS MAJORS DE 70 ANYS

Ajuts, Hisenda > Ingressos

Descripció

És una bonificació de la taxa d'escombraries particulars per a vivendes habitades per persones majors de 70 anys, amb un baix nivell d'ingressos de la unitat familiar.

Qui ho pot demanar

Integrants d'unitats familiars amb tots els membres amb edat superior als 70 anys.

Com es fa

Per sol.licitar la reducció cal adreçar-se a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) amb cita prèvia.

Preguntes

S'ha de demanar cada any? No, si no han canviat les circumstàncies de l'any en que es va sol.licitar.

Documents necessaris

 

 1. Sol.licitud específica degudament formalitzada.
 2. Fotocòpia del NIF de tots els membres de la unitat familiar.
 3. Fotocòpia del darrer rebut de l'aigua.
 4. Justificants/ certificació d'ingressos: pensió mínima no contributiva, pensió contributiva, renda mínima d'inserció (PIRMI), subsidi d'atur o sou.
 5. Justificants/certificació de no ingressos: certificació de no cobrament de subsidi d'atur o certificació de no rebre cap tipus de prestació de l'ICASS o l'INSS.
 6. Certificats bancaris del saldo mitjà ponderat/saldo a 31/12/2022 de tots els productes financers.
 7. Documentació acreditativa, si s'escau, del grau de discapacitat o dependència.

Només en el cas que no s'hagi autoritzat a l'Ajuntament per a l'obtenció directe de les dades relacionades:

 1. En cas d'habitatge propi, rebut de l'IBI 2022.
 2. Rebut de la taxa d'escombraries de l'exercici 2022.
 3. Certificat de convivència de la unitat familiar, expedit per l'Ajuntament d'Olot.
 4. Còpia de la declaració de renda de tots els membres de la unitat familiar, o certificat negatiu en cas de no fer-la, expedit per l'Agència Estatal d'Administració Tributària.
 5. Certificat d'estar al corrent de les obligacions tributàries amb l'Ajuntament d'Olot.

Quan es pot demanar

Del 15 de maig fins el 15 de juny de 2024

Legislació:

RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
Ordenança Fiscal 3.9. reguladora de la taxa de prestació de servei de recollida i tractament d'escombraries i residus.

Tràmits relacionats

Per a poder accedir a la bonificació caldrà complir tots els mínims exigits a les bases aprovades per la Junta de Govern Local.
Tot i estar atorgada una reducció amb caràcter definitiu o temporal, en el cas que per revisió s'observés que la situació personal o econòmica-social és diferent a la que va motivar la concessió, caldrà:
- Presentar una nova sol·licitud, si la situació actual permet un major o menor % de reducció.
- Presentar renúncia, si per la situació actual no correspon reducció.
L'Ajuntament pot, en qualsevol moment, practicar revisió d'ofici.

Termini

2 mesos.

Formes de tramitació

Presencial

Cal demanar cita prèvia a citaprevia.olot.cat o directament des de la part superior dreta "Enllaços relacionats".
OFICINA D'ATENCIÓ CIUTADANA
Ajuntament d'Olot
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax. 972 27 91 08 - 17800 OLOT - atenciociutadana@olot.cat