Ajuntament d'Olot
Ajuntament d' Olot

BONIFICACIÓ TAXA ESCOMBRARIES PARTICULARS VIVENDES UBICADES EN SÒL RÚSTIC

Ajuts, Hisenda > Ingressos

Descripció

És una bonificació de fins el 30% de la taxa d'escombraries particulars per a finques ubicades en sòl rústic, amb destí habitatge, i que s'hi realitzin activitats agrícoles o ramaderes, per la naturalesa concreta de les intal·lacions ubicades a l'habitatge o per les característiques de la prestació del servei.

Qui ho pot demanar

Unitats tributàries corresponents a finques amb destí vivenda i ubicades en sòl rústic.

Com es fa

Per sol.licitar la reducció cal adreçar-se a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) amb cita prèvia.

Documents necessaris

  • Si és el representant legal: Document acreditatiu d’aquesta representació.
  • Si és un tercer: Autorització degudament firmada del titular del rebut.
  • La documentació que consta a les bases aprovades per la Junta de Govern Local durant el primer trimestre de cada exercici d'acord a cada supòsit:
    1. Per la realització d'activitats agrícoles o ramaderes, s'ha de justificar amb la corresponent documentació.
    2. Per la naturalesa concreta de les instal·lacions ubicades a la vivenda rústica, justificant de femer o planta de compostatge.
    3. Justicicació del difícil accés a la zona per a la prestació del servei.

Cal presentar documentació acreditativa en cada supòsit.

Quan es pot demanar

Del 15 de maig fins el 15 de juny de 2023

Legislació:

RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
Ordenança Fiscal 3.9. reguladora de la taxa de prestació de servei de recollida i tractament d'escombraries i residus.

Tràmits relacionats

La bonificació concedida es considerarà definitiva cada any, però l'Ajuntament podrà revisar cada un dels expedients per comprovar la no alteració de les condicions que van originar en el seu dia la concessió de la bonificació. Si aquestes canviessin, es procedirà, durant el primer bimestre de l'any, a notificar als afectats els motius de la pèrdua de la seva bonificació.

Termini

2 mesos.

Formes de tramitació

Presencial

Cal demanar cita prèvia a citaprevia.olot.cat o directament des de la part superior dreta "Enllaços relacionats".

Documentació adjunta

Enllaços relacionats

Ajuntament d'Olot
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax. 972 27 91 08 - 17800 OLOT - atenciociutadana@olot.cat