Ajuntament d'Olot
Ajuntament d' Olot

CERTIFICATS GRATUÏTS A PARTICULARS (VEHICLES / AUTOBUSOS)

Hisenda > Ingressos

Descripció

És un certificat d'exempció de l'impost de vehicles per ser destinat o adscrit al servei de transport urbà, i que tingui una capacitat superior a nou places, inclosa la del conductor.

Qui ho pot demanar

Qualsevol interessat, representant legal o un tercer.

Com es fa

Sol·licitant el tràmit a l'OAC o bé, a la Secció d'Ingressos de l'Ajuntament d'Olot.

Preguntes

 

Documents necessaris

  1. Si és el representant legal: Document acreditatiu d’aquesta representació.
  2. Si és un tercer: Autorització degudament firmada del titular del rebut.
  3. Còpia del NIF del titular del vehicle.
  4. Còpia de la fitxa tècnica del vehicle.
  5. Còpia del permís de circulació del vehicle.

Quan es pot demanar

Tot l'any.

Legislació:

RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
Ordenança Fiscal 2.1.3. reguladora de l'impost de vehicles de tracció mecànica.

Termini

2 dies.

Formes de tramitació

Presencial

 
Ajuntament d'Olot
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax. 972 27 91 08 - 17800 OLOT - atenciociutadana@olot.cat