Ajuntament d'Olot
Ajuntament d' Olot

SOL·LICITUD EXEMPCIÓ VEHICLES OFICIALS

Hisenda > Ingressos

Descripció

Sol·licitud de l'exempció de l'impost de vehicles oficials de l'Estat, Comunitats Autònomes i entitats locals adscrits a la defensa nacional o a la seguretat ciutadana.

Qui ho pot demanar

Qualsevol interessat, representant legal o un tercer.

Com es fa

Sol·licitant el tràmit a l'OAC o bé, a la Secció d'Ingressos de l'Ajuntament de l'Olot.

Documents necessaris

  1. Si és el representant legal: Document acreditatiu d’aquesta representació.
  2. Si és un tercer: Autorització degudament firmada del titular del rebut.
  3. Còpia del permís de circulació del vehicle.

Quan es pot demanar

Tot l'any.

Legislació:

RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text refòs de la Llei reguladora de les hisendes locals.
Ordenança Fiscal 2.1.3. reguladora de l'impost de vehicles de tracció mecànica.

Termini

1 mes.

Formes de tramitació

Presencial

Ajuntament d'Olot
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax. 972 27 91 08 - 17800 OLOT - atenciociutadana@olot.cat