Ajuntament d'Olot
Ajuntament d' Olot

SOL·LICITUD BONIFICACIÓ VEHICLE HISTÒRIC

Hisenda > Ingressos

Descripció

Sol·licitud de la bonificació de l'Impost de vehicles per tractar-se d'un vehicle històric.

Qui ho pot demanar

Qualsevol interessat, representant legal o un tercer.

Com es fa

Sol·licitant el tràmit a l'OAC o bé, a la Secció d'Ingressos de l'Ajuntament d'Olot.

Documents necessaris

  1. Si és el representant legal: Document acreditatiu d’aquesta representació.
  2. Si és un tercer: Autorització degudament firmada del titular del rebut.
  3. Documentació del vehicle conforme està catalogat com a vehicle històric.

  4. Permís de circulació.

  5. Fitxa tècnica del vehicle.

     

Quan es pot demanar

Tot l'any.

Legislació:

RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
Ordenança Fiscal 2.1.3. reguladora de l'impost de vehicles de tracció mecànica.

Tràmits relacionats

Els vehicles catalogats com històrics tenen una matrícula específica.
El percentatge de bonificació aprovat per a aquest exercici, consta a l'OOFF 2.1.3. reguladora de l'impost de vehicles de tracció mecànica a l'article d'exempcions i bonificacions.

Termini

1 mes.

Formes de tramitació

Presencial

Ajuntament d'Olot
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax. 972 27 91 08 - 17800 OLOT - atenciociutadana@olot.cat