Ajuntament d'Olot
Ajuntament d' Olot

SOL·LICITUD EXEMPCIÓ IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS I OBRES

Hisenda > Ingressos

Descripció

Recurs en el que es sol·licita l'exempció de l'impost sobre construccions i obres d'un expedient urbanístic.

Qui ho pot demanar

Qualsevol interessat, representant legal o un tercer.

Com es fa

Les persones físiques poden presentar la sol·licitud a l’oficina d’Atenció Ciutadana de l'Ajuntament d'Olot amb cita prèvia o de manera telemàtica.
Els subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb l’administració, segons l’article 14 de la Llei 39/2015 (persones jurídiques, entitats, professionals col·legiats i els seus representants), ho hauran de presentar obligatòriament de forma telemàtica.

Documents necessaris

  1. Si és el representant legal: Document acreditatiu d’aquesta representació.
  2. Si és un tercer: Autorització degudament firmada del titular del rebut.
  3. Document que acrediti el motiu del recurs.

Quan es pot demanar

Tot l'any.

Legislació:

RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
Ordenança Fiscal 2.2.1. reguladora de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres.

Tràmits relacionats

Estan exempts de l'impost:
a) Les construccions, instal·lacions o obres de les quals sigui propietari l'Estat, les comunitats autònomes o les entitats locals, que, tot i estar subjectes a aquest impost, estiguin directament destinades a carreteres, ferrocarrils, ports, aeroports, obres hidràuliques, sanejament de poblacions i de les seves aigües residuals, encara que la gestió es porti a terme per organisme autònoms, tant si es tracta d'obres d'inversió nova com de conservació.
b) Les construccions, instal·lacions i obres que tinguin per finalitat la conservació, la millora o la rehabilitació de monuments declarats béns culturals d'interès nacional, de conformitat amb la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català.
c) Les construccions, instal·lacions i obres de les quals sigui propietària la Santa Seu, la Conferència episcopal, les diòcesis, les parròquies i altres circumscripcions territorials, els ordres i congregacions religioses i els instituts de vida consagrada i les seves províncies i les seves cases, de conformitat amb l'apartat 1r lletra B) de l'article IV de l'acord entre l'estat espanyol i la Santa Seu sobre assumptes econòmics.
d) La Companyia Telefònica, de conformitat amb la normativa específica reguladora. (No es liquidarà ni impost ni taxes d'administració de documents).

Termini

1 mes.

Formes de tramitació

Internet

Els subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb l’administració, segons l’article 14 de la Llei 39/2015 (persones jurídiques, entitats, professionals col·legiats i els seus representants), ho hauran de presentar obligatòriament de forma telemàtica mitjançant una instància genèrica electrònica acompanyada de la documentació necessària que s'especifica a l'apartat corresponent.
Les persones físiques poden escollir també aquest mitjà de presentació.
Iniciar el tràmit:

Presencial

Les persones físiques poden fer aquest tràmit presencialment a l'Oficina d'Atenció Ciutadana amb cita prèvia.
Demaneu cita prèvia a citaprevia.olot.cat o directament des de la part superior dreta "Enllaços relacionats".

Documentació adjunta

Enllaços relacionats

Ajuntament d'Olot
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax. 972 27 91 08 - 17800 OLOT - atenciociutadana@olot.cat