Ajuntament d'Olot
Ajuntament d' Olot

INFORMACIÓ I TRAMITACIÓ A LA PRESENTACIÓ D'AL·LEGACIONS / AL·LEGACIONS A LA PROPOSTA / RECURS PARQUÍMETRES / MULTES POLICIA

Hisenda > Ingressos

Descripció

Donar informació i iniciar la tramitació al contribuent afectat per una sanció al moment de presentar al·legacions / al·legacions a la proposta / recurs.

Qui ho pot demanar

Qualsevol interessat, representant legal o un tercer.

Com es fa

Sol·licitant el tràmit a l'OAC.

Documents necessaris

  • Si és el representant legal: Document acreditatiu d’aquesta representació.
  • Si és un tercer: Autorització degudament firmada del titular del rebut.
  • Butlleta de parquímetre / policia o notificació de la denúncia, si ja s'ha rebut, en el supòsit de presentació d'al·legacions.
  • Notificació de la resolució de les al·legacions, en el supòsit de presentació d'al·legacions a la proposta de resolució.
  • Notificació de sanció o notificació de la resolució de les al·legacions a la proposta de resolució, en el supòsit de presentació del recurs.
  • Documentació acreditativa de la motivació del recurs.

Quan es pot demanar

Tot l'any.

Legislació:

RDL 6/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària.
Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim jurídic del sector públic.
RD 1428/2003, de 21 de novembre, Reglament general de circulació.

Termini

- Al·legacions: 20 dies naturals a comptar des del dia següent de l'acte denunciat o, en cas contrari, des del dia següent a la seva notificació.

- Al·legacions a la proposta: 20 dies naturals a partir de la notificació de la proposta de resolució.

- Recurs: 1 mes a partir de:
a) Del dia següent als 30 dies naturals de la data de la notificació de la denúncia.
b) Al dia següent a la notificació de la sanció.

Formes de tramitació

Presencial

Ajuntament d'Olot
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax. 972 27 91 08 - 17800 OLOT - atenciociutadana@olot.cat