Ajuntament d'Olot
Ajuntament d' Olot

SOL·LICITUD D'AJORNAMENT I/O FRACCIONAMENT DEL DEUTE

Hisenda > Recaptació

Descripció

Sol·licitud per poder pagar de forma fraccionada o ajornada, els deutes pendents del contribuent.

Qui ho pot demanar

El subjecte passiu a nom de qui van els deutes o el seu representant legal.

Com es fa

Sol·licitant-ho a l'oficina de l'OAC.

Documents necessaris

  • Si qui ho demana és el mateix subjecte passiu: NIF.
  • Si és el representant legal: Document acreditatiu d'aquesta representació.

Quan es pot demanar

En qualsevol moment (tant si els rebuts es troben en via voluntària com executiva de cobrament) mentre no se segueixi un expedient d'embargament de béns.

Legislació:

Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.
Reial Decret 939/2005, de 29 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament general de recaptació.
OOFF de Recaptació.

Tràmits relacionats

Es podrà dur a terme aquesta petició, sempre que al contribuent no se li segueixi un procés executiu d'embargament dels seus béns. En aquest cas, caldrà que passi per les oficines de recaptació.

Si s'atorguen els fraccionaments demanats, es lliuraran a l'interessat tríptics de pagament per tal que pugui fer efectius els imports a cada un dels venciments, mitjançant algun dels següents sistemes:
- Per internet accedint a: https://seu-e.cat/ca/web/olot/govern-obert-i-transparencia/serveis-i-tramits/tramits/gestio-tributaria o www.lacaixa.es
- A qualsevol terminal SERVICAIXA.
- A qualsevol oficina de la CAIXA.

Import

Tràmit gratuït.

Termini

A sol·licitar en qualsevol moment anterior a l’inici de l’embargament de béns.

- Per imports inferiors a 3.000 euros per liquidació, el fraccionament / ajornament es concedirà automàticament segons OOFF.
- Per imports superiors a 3.000 euros per liquidació, s’haurà de presentar sol.licitud, la qual es contestarà el més aviat possible.

Formes de tramitació

Presencial

Ajuntament d'Olot
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax. 972 27 91 08 - 17800 OLOT - atenciociutadana@olot.cat