Ajuntament d'Olot
Ajuntament d' Olot

SOL·LICITUD D'UN REBUT PAGAT

Hisenda > Recaptació

Descripció

Sol·licitud de comprovant conforme un rebut és pagat.

Qui ho pot demanar

El subjecte passiu a nom de qui va el rebut.
Qui hi tingui un interès legítim (altres titulars del bé del qual se sol·licita el certificat, compradors per contracte privat d'aquest bé...)
El representant legal.
Un tercer.

Com es fa

Sol·licitant-ho a l'oficina de l'OAC o bé
mitjançant la carpeta del ciutadà (www.olot.cat)

Documents necessaris

En cas de fer-se a l'OAC:

  • Si qui ho demana és el mateix subjecte passiu: NIF
  • Si és un tercer amb un interès legítim: justificació d'aquest interès (contracte privat de compra-venda, escriptures ...)
  • Si és el representant legal: document acreditatiu d'aquesta representació.
  • Si és un tercer que no acompleixi cap de les anteriors condicions: autorització degudament firmada del titular del rebut.

Quan es pot demanar

Una vegada el rebut ha estat pagat.
Si el rebut ha estat domiciliat en una entitat financera, a partir d'un mes de la data de càrrec al compte del ciutadà.
Les dades dels rebuts domiciliats amb clau EALIA es poden consultar a: https://www.ealia.es

Legislació:

Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.
Reial Decret 939/2005, de 29 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament general de recaptació.

Import

Tràmit gratuït.

Termini

Immediat.

Formes de tramitació

Internet

Presencial

Ajuntament d'Olot
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax. 972 27 91 08 - 17800 OLOT - atenciociutadana@olot.cat