Ajuntament d'Olot
Ajuntament d' Olot

RELACIÓ DE DEUTES PENDENTS

Hisenda > Recaptació

Descripció

Sol·licitud d’una relació de deutes pendents del contribuent amb l’Ajuntament que no estiguin domiciliats.

Qui ho pot demanar

El subjecte passiu a nom de qui va el rebut.
Qui hi tingui un interès legítim (altres titulars del bé del qual se sol·licita el certificat, compradors per contracte privat d’aquest bé...).
El representant legal acreditant aquest fet.
Un tercer.

Com es fa

Les persones físiques poden sol.licitar-ho presencialment a l'Oficina d'Atenció Ciutadana o treure la relació des de la CARPETA CIUTADANA.
Els subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb l’administració, segons l’article 14 de la Llei 39/2015 (persones jurídiques, entitats, professionals col·legiats i els seus representants), ho hauran de presentar obligatòriament de forma telemàtica o accedint a la CARPETA CIUTADANA amb certificat digital d'empresa.

Documents necessaris

  • Si qui ho demana és el mateix subjecte passiu: NIF
  • Si és un tercer amb un interès legítim: justificació d'aquest interès (contracte privat de compra-venda, escriptures...)
  • Si és el representant legal: document acreditatiu d'aquesta representació.
  • Si és un tercer que no acompleixi cap de les anteriors condicions: autorització degudament firmada del titular del rebut.

Quan es pot demanar

En qualsevol moment, sempre que no s’hagi iniciat un expedient d’embargament de béns. En aquest cas, caldrà anar a l'Oficina d'Atenció Ciutadana.

Legislació:

Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.
Reial Decret 939/2005, de 29 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament general de recaptació.

Tràmits relacionats

Quan els tributs pendents de pagament no estiguin domiciliats ni els deutes en executiva, el document de relació de deutes permetrà fer el pagament amb les dades que hi apareixen i es podrà fer efectiu el deute, dins del termini que s’hi especificarà (5 dies hàbils des de la data d’emissió) mitjançant algun dels següents sistemes:
- A qualsevol oficina o caixer de CaixaBank.
- Per internet accedint a www.olot.cat (mitjançant la carpeta del ciutadà) o www.lacaixa.es

Import

Tràmit gratuït.

Formes de tramitació

Internet

Accés a la CARPETA CIUTADANA (cal disposar d'idCAT Mòbil o d'un certificat digital).

Presencial

Les persones físiques poden fer aquest tràmit presencialment a l'Oficina d'Atenció Ciutadana amb cita prèvia.
Demaneu cita prèvia a citaprevia.olot.cat o directament des de la part superior dreta "Enllaços relacionats".
Ajuntament d'Olot
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax. 972 27 91 08 - 17800 OLOT - atenciociutadana@olot.cat