Ajuntament d'Olot
Ajuntament d' Olot

RELACIÓ DE DEUTES PENDENTS

Hisenda > Recaptació

Descripció

Sol·licitud d’una relació de deutes pendents del contribuent amb l’Ajuntament, en un document que serveix de carta de pagament, amb el qual es podran pagar els deutes, dins del termini que s’hi indica.

Qui ho pot demanar

El subjecte passiu a nom de qui va el rebut.
Qui hi tingui un interès legítim (altres titulars del bé del qual se sol·licita el certificat, compradors per contracte privat d’aquest bé...)
El representant legal.
Un tercer.

Com es fa

Sol·licitant-ho a l’oficina de l’OAC.
Mitjançant la carpeta del ciutadà (www.olot.cat)

Documents necessaris

  • Si qui ho demana és el mateix subjecte passiu: NIF
  • Si és un tercer amb un interès legítim: justificació d'aquest interès (contracte privat de compra-venda, escriptures...)
  • Si és el representant legal: document acreditatiu d'aquesta representació.
  • Si és un tercer que no acompleixi cap de les anteriors condicions: autorització degudament firmada del titular del rebut.

Quan es pot demanar

En qualsevol moment, sempre que no s’hagi iniciat un expedient d’embargament de béns. En aquest cas, caldrà anar a les oficines de Recaptació.

Legislació:

Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.
Reial Decret 939/2005, de 29 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament general de recaptació.

Tràmits relacionats

Amb aquesta carta de pagament emesa, es podrà fer efectiu el deute, dins del termini que s’hi especificarà (5 dies hàbils des de la data d’emissió) mitjançant algun dels següents sistemes:
- A qualsevol oficina de la Caixa
- A qualsevol terminal SERVICAIXA
- Per internet accedint a www.olot.cat (mitjançant la carpeta del ciutadà) o www.lacaixa.es

Import

Tràmit gratuït.

Formes de tramitació

Internet

Presencial

Ajuntament d'Olot
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax. 972 27 91 08 - 17800 OLOT - atenciociutadana@olot.cat