Ajuntament d'Olot
Ajuntament d' Olot

DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

Hisenda > Recaptació

Descripció

Aquest tràmit permet domiciliar, modificar o anul·lar la domiciliació dels tributs de caràcter periòdic en una entitat bancària, fent, en el seu cas, que us sigui carregat en el compte bancari que hàgiu identificat, o es procedeixi a deixar sense efecte la domiciliació que en el seu dia vau sol·licitar. Aquesta domiciliació, en cas que es faci “per omissió” tindrà validesa per a qualsevol tribut que es doni d’alta amb posterioritat a aquesta domiciliació. Cliqueu aquí per veure el calendari del contribuent.

CALDRÀ TENIR PRESENT QUE LA DOMICILIACIÓ TINDRÀ EFECTES PER AL COBRAMENT DELS TRIBUTS PERIÒDICS DE L'EXERCICI EN CURS SEMPRE QUE S'HAGI PRESENTAT FINS A 15 DIES ABANS DE L'INICI DEL PERÍODE VOLUNTARI DELS TRIBUTS QUE S'HI DOMICILIEN. EN CAS CONTRARI, TINDRÀ EFECTES A PARTIR DE L'EXERCICI SEGÜENT.

Cliqueu aquí  https://www.olot.cat/tramits/calendari-fiscal.htm per veure el calendari del contribuent.

Qui ho pot demanar

L'interessat o el seu representant legal.

Com es fa

Les persones físiques poden tramitar presencialment la sol·licitud a l’Oficina d’Atenció Ciutadana o mitjançant la CARPETA CIUTADANA accedint-hi des la pàgina web de l'Ajuntament d'Olot.
Els subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb l’administració, segons l’article 14 de la Llei 39/2015 (persones jurídiques, entitats, professionals col·legiats i els seus representants), ho hauran de fer obligatòriament de forma telemàtica.

Preguntes

- Quan es carregaran els rebuts al banc? Els rebuts domiciliats es carregaran al banc al final del termini voluntari.
- Quins efectes té? Les ordres de domiciliació tenen efectes sobre els rebuts de venciment periòdic. Queden exclosos els deutes que figurin en una “Notificació de liquidació” caldrà pagar pels sistemes indicats en el document.
- En cas que el titular del compte corrent no sigui el subjecte passiu del rebut (titular del rebut) s’estarà a l’establert a l’art. 33 del RD 939/2005, de 29 de juliol pel qual s’aprova el Reglament general de recaptació, que indica, en cap cas, el tercer que pagui un deute està legitimat per exercir davant de l’administració els drets que correspongui a l’obligat tributari (titular del rebut).Solament podrà exercitar els drets que es derivin a favor seu exclusivament de l’acte de pagament.

Documents necessaris

  • Fotocòpia del DNI (interessat).
  • Document que justifiqui que és el titular del compte que es facilita.
  • En cas que no sigueu l'interessat, autorització degudament signada.
  • En cas d'actuar com a representant d'una entitat jurídica, còpia de les escriptures de poders o document públic assimilable. En cas de comunitat de propietaris, còpia de l'acta de la junta de propietaris o certificació del secrectari o administrador. En cas d'altres entitats, còpia del document de constitució o estatut de l'entitat.

Quan es pot demanar

En qualsevol moment.
CALDRÀ TENIR PRESENT QUE LA DOMICILIACIÓ TINDRÀ EFECTES PER AL COBRAMENT DELS TRIBUTS PERIÒDICS DE L'EXERCICI EN CURS SEMPRE QUE S'HAGI PRESENTAT FINS A 15 DIES ABANS DE L'INICI DEL PERÍODE VOLUNTARI DELS TRIBUTS QUE S'HI DOMICILIEN.

Legislació:

Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.
Reial Decret 939/2005, de 29 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament general de recaptació.
Ordenances fiscals de recaptació.

Import

Tràmit gratuït.

Termini

Les domiciliacions tindran validesa per temps indefinit mentre no s’anul·lin per l'interessat o representant legal, refusades per la entitat de crèdit o, l'Administració disposi expressament la seva invalidesa per raons justificades. En aquest darrer cas, l'Administració haurà de notificar l'acord pel que es declari la invalidesa de la domiciliació.

Formes de tramitació

Internet

Mitjançant la "Carpeta Ciutadana", identificant-se amb idCAT Mòbil o idCAT o bé mitjançant una instància genèrica electrònica acompanyada de la documentació necessària que s'especifica a l'apartat corresponent.
Accés a la CARPETA CIUTADANA:

Presencial

Les persones físiques poden fer aquest tràmit presencialment a l'Oficina d'Atenció Ciutadana amb cita prèvia.
Demaneu cita prèvia a citaprevia.olot.cat o directament des de la part superior dreta "Enllaços relacionats".
Ajuntament d'Olot
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax. 972 27 91 08 - 17800 OLOT - atenciociutadana@olot.cat