Ajuntament d'Olot
Ajuntament d' Olot

SOL·LICITUD DE LA CARTA DE PAGAMENT D'UN REBUT

Hisenda > Recaptació

Descripció

Emissió de la carta de pagament d'un rebut pendent, per poder-lo satisfer dins del termini que s'hi indica.

Qui ho pot demanar

El subjecte passiu a nom de qui va el rebut.
Qui hi tingui un interès legítim (altres titulars del bé del qual se sol·licita el certificat, compradors per contracte privat d'aquest bé...)
El representant legal.
Un tercer.

Com es fa

Les persones físiques poden presentar la sol·licitud a l’oficina d’Atenció Ciutadana de l'Ajuntament d'Olot amb cita prèvia o de manera telemàtica descarregant directament la carta de pagament des de la CARPETA CIUTADANA.
Els subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb l’administració, segons l’article 14 de la Llei 39/2015 (persones jurídiques, entitats, professionals col·legiats i els seus representants), ho hauran de presentar obligatòriament de forma telemàtica o accedint a la CARPETA CIUTADANA amb certificat digital de persona jurídica.

Documents necessaris

En cas de fer-se a l'OAC:

  • Si qui ho deman és  mateix subjecte passiu: NIF
  • Si és un tercer amb un interès legítim: justificació d'aquest interès (contracte privat de compra-venda, escriptures ...)
  • Si és el representant legal: document acreditatiu d'aquesta representació.
  • Si és un tercer que no acompleixi cap de les anteriors condicions: autorització degudament firmada del titular del rebut.

Quan es pot demanar

Si el rebut es troba en via voluntària de cobrament, en qualsevol moment, mentre no s'hagi acabat aquest termini.
Si el rebut es troba en via executiva de cobrament, en qualsevol moment anterior a l'embargament de bens.
Vegeu les excepcions a l'apartat "TRÀMITS RELACIONATS".

Legislació:

Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.
Reial Decret 939/2005, de 29 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament general de recaptació.

Tràmits relacionats

En cas que se segueixi un expedient executiu d'embargament de béns contra aquest deutor, no es podran facilitar aquestes cartes de pagament i caldrà anar a l'oficina de recaptació de l'Ajuntament, al primer pis.

En cas que el rebut del qual se sol·licita la carta de pagament es trobi domiciliat en una entitat financera, tampoc no se'n podrà emetre cap carta de pagament.

Amb aquest document o carta de pagament emesa, es podrà fer efectiu el deute, dins del termini que s'hi especificarà mitjançant algun dels següents sistemes:
- A qualsevol oficina de la Caixa
- Per internet accedint a www.olot.cat o www.lacaixa.es
- A qualsevol terminal SERVICAIXA

Import

Tràmit gratuït.

Termini

En cas que es compleixin les condicions per emetre'l, és immediat.

Formes de tramitació

Internet

Els subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb l’administració, segons l’article 14 de la Llei 39/2015 (persones jurídiques, entitats, professionals col·legiats i els seus representants), ho hauran de presentar obligatòriament de forma telemàtica mitjançant una instància genèrica electrònica acompanyada de la documentació necessària que s'especifica a l'apartat corresponent o accedint a la CARPETA CIUTADANA.
Les persones físiques poden escollir també aquests mitjans de presentació.
Accés a la sol.licitud mitjançant instància genèrica electrònica:

Presencial

Les persones físiques poden fer aquest tràmit presencialment a l'Oficina d'Atenció Ciutadana amb cita prèvia.
Demaneu cita prèvia a citaprevia.olot.cat o directament des de la part superior dreta "Enllaços relacionats".
Ajuntament d'Olot
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax. 972 27 91 08 - 17800 OLOT - atenciociutadana@olot.cat