Ajuntament d'Olot
Ajuntament d' Olot

COMUNICACIÓ PRÈVIA D'OBRES

Urbanisme, Habitatge i Obres

Descripció

L'OAC i l'equip informàtic de l'Ajuntament d'Olot posa a disposició dels ciutadans un instrument que ajuda a determinar el tipus d'obra que es vol realitzar. Està disponible al següent enllaç:  http://urbanisme.olot.cat

 

Estan subjectes a comunicació prèvia les obres i actes descrits amb aquest règim al document “Classificació d’obres”.

Comprèn actuacions com la majoria d’obres de reforma d’edificacions. Són obres que no requereixen projecte tècnic en l’aplicació de la legislació vigent, però sí de tècnic competent responsable de la proposta i d’executar-la.

Són obres que no requereixen llicència ni autorització, però el promotor ho ha de comunicar a l’Ajuntament abans de començar-les.

L’interessat no pot dur a terme l’acte comunicat si aquest no s’ajusta a la normativa tècnica, urbanística i jurídica. Tampoc si no ha presentat la documentació que s’esmenta a continuació o en el cas d’inexactitud, falsedat o omissió, de caràcter essencial, en qualsevol dada que consti en la comunicació.

Comprèn les obres següents:

 • C.1.  Construccions i instal·lacions de nova planta d’escassa entitat constructiva i senzillesa tècnica que no tinguin, de manera eventual o permanent, caràcter residencial ni públic, siguin d’una sola planta i de superfície menor a 10 m2, que no requereixen projecte segons la legislació vigent sobre ordenació de l’edificació.
 • C.2.  Obres de reforma, ampliació, modificació, rehabilitació de construccions i instal·lacions existents que no requereixen projecte segons la legislació vigent sobre ordenació de l’edificació i que s’ajustin a les condicions següents:

a) No poden incloure:

Una variació essencial de la composició general exterior de l’edifici

o el conjunt del sistema estructural.

b) Sí que poden afectar:

El volum i superfície edificats amb les condicions del punt C.1.

La distribució dels espais o peces de l’edifici.

Només parcialment els fonaments o l’estructura.

Les instal·lacions i els acabats de l’edifici.

 • C.3.  Enderroc total o parcial d’instal·lacions i de construccions d’escassa entitat constructiva i senzillesa tècnica, d’una sola planta i de superfície no superior a 50 m2.
 • C.4.  Canvi d’ús dels edificis i les instal·lacions, excepte a ús residencial.
 • C.5.  Construcció de murs de contenció de terres d’alçada no superior a 1,80 m.
 • C.6.  Formalització d’operacions jurídiques que, sense constituir o modificar un règim de propietat horitzontal, simple o complexa, comporten un increment del nombre d’habitatges, establiments o altres elements susceptibles d’aprofitament privatiu independent respecte dels autoritzats en una llicència urbanística anterior.
 • C.7.  Actes subjectes a intervenció que es duguin a terme en sòl no urbanitzable i urbanitzable no delimitat i que estiguin emparats en un projecte d’actuació específica o en un pla urbanístic que ordeni amb el mateix detall els terrenys afectats, sempre que no requereixin l’elaboració d’un projecte tècnic d’acord amb la legislació sobre ordenació de l’edificació.
 • C.8.  Infraestructures relatives a les xarxes públiques de comunicacions electròniques que, d’acord amb la legislació sobre telecomunicacions, estiguin subjectes al règim de declaració responsable que s’hi estableix.

Qui ho pot demanar

Les persones físiques o jurídiques que tinguin capacitat d'obrar.

Com es fa

Les persones físiques poden presentar la sol·licitud a l’oficina d’Atenció Ciutadana de l'Ajuntament d'Olot amb cita prèvia o de manera telemàtica.
Els subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb l’administració, segons l’article 14 de la Llei 39/2015 (persones jurídiques, entitats, professionals col·legiats i els seus representants), ho hauran de presentar obligatòriament de forma telemàtica.
Cal autoliquidació de les taxes i garanties corresponents en el moment de la sol·licitud (vegeu: documents necessaris).

Documents necessaris

 1. Comunicació de les actuacions a realitzar, segons instància model específic de l’Ajuntament d’Olot.
 2. Escriptura de constitució i nomenament de representant, en el cas que el sol·licitant sigui una persona jurídica.
 3. Nom del contractista responsable de l’execució de l’obra i alta d’IAE o altre document que l’acrediti. El nomenament de contractista no s’exigeix en els casos que, a criteri dels serveis tècnics municipals, es tracti d’obres d’escassa entitat constructiva i senzillesa tècnica i que no afectin significativament la seguretat.
 4. Documentació tècnica de l’obra o actuació, subscrita per tècnic competent, amb prou grau de detall que permeti comprovar-ne l’adequació a la normativa urbanística, tècnica i jurídica. Amb el següent contingut mínim: 
  1. Memòria descriptiva i justificativa de l’obra.
  2. Pressupost detallat per partides, amb amidaments i preus unitaris.
  3. Plànol de situació i plànols de l’obra a escales suficients per descriure-la.
 5. Declaració responsable del tècnic de l’obra en què manifesta que l’actuació que cal realitzar s’ajusta a la normativa tècnica, urbanística, jurídica i sectorial que sigui d’aplicació.
 6. Nomenament de la direcció facultativa de l’obra (full o fulls d’assumpció).
 7. Qualsevol altra documentació que es consideri necessària o com a resultat de l'aplicació de normatives específiques en funció del tipus d’obra.

Quan es pot demanar

Abans de l'inici de les obres.

Legislació:

Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme.
Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística.
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’ordenació de l’edificació.

Tràmits previs

Comunicació d’obertura de l’activitat en els casos que així ho exigeixi la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats (annex III);
La Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica (Baix Risc / Innòcua) o d’altra normativa sectorial.

Tràmits relacionats

Si es requereixen esmenes o documentació complementària, les persones físiques poden presentar-les a l'OAC o on-line mitjançant el tràmit telemàtic específic "resposta a requeriment". El tràmit telemàtic de resposta a requeriment és obligat per els obligats a relacionar-se telemàticament amb les administracions públiques.
Complementàriament a la comunicació de l’obra, quan escaigui, caldrà sol·licitar autorització d’ocupació de la via pública per col·locar-hi tanques de seguretat, bastides i/o material de l’obra en el termini i superfície mínims necessaris i justificats.

Import

Tal com estableixen les Ordenances fiscals, se satisfaran els conceptes següents:

1. Mitjançant autoliquidació a efectuar en el moment de la comunicació prèvia:
- Taxa per llicència/comprovació d’actuacions en matèria d’urbanisme.

2. Mitjançant liquidació que es notifica un cop examinada la comunicació prèvia:
- Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO).

S’emet amb ràfega bancària amb indicació d’import, lloc i termini per efectuar el pagament.

Termini

TERMINI DE TRAMITACIÓ:
Un cop feta la comunicació d’obres a l’Oficina Municipal d’Atenció al Ciutadà (OAC), l’expedient serà examinat pels responsables municipals de l’Àrea d’Infraestructura i Urbanisme, que informaran la persona interessada en el cas que faltin requisits o bé s’incompleixi la normativa, motius que impedeixen l’inici de l’actuació proposada.
Les obres tramitades en expedient de comunicació es poden començar després de presentada la comunicació d’obra. S’aconsella de no fer-ho fins que hagi transcorregut un mínim de 15 dies hàbils des de la data de la comunicació, per poder comprovar la documentació aportada.
Per iniciar l’obra només és necessari disposar de l’escrit de comunicació de les obres amb el corresponent segell de registre d’entrada de l’OAC.
La comunicació no faculta en cap cas per exercir actuacions en contra de la legislació urbanística i el planejament vigent, ni podrà substituir la llicència d’obres prèvia quan aquesta sigui preceptiva d’acord amb aquest reglament i la normativa de rang superior.

TERMINIS D'EXECUCIÓ DE L'OBRA:
El termini màxim per iniciar l’obra o actuació és de 2 mesos i de 6 mesos per finalitzar-les, computats des de la presentació de la comunicació. Els terminis esmentats es prorroguen per la meitat si la persona interessada ho comunica abans que hagin transcorregut.

Formes de tramitació

Internet

Els subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb l’administració, segons l’article 14 de la Llei 39/2015 (persones jurídiques, entitats, professionals col·legiats i els seus representants), ho hauran de presentar obligatòriament de forma telemàtica mitjançant el tràmit específic de TRÀMITS ON-LINE (no instància genèrica) i adjuntar-hi la documentació necessària que s'especifica a l'apartat corresponent.
Iniciar el tràmit:

Presencial

Les persones físiques poden fer aquest tràmit presencialment a l'Oficina d'Atenció Ciutadana amb cita prèvia.
Demaneu cita prèvia a citaprevia.olot.cat o directament des de la part superior dreta "Enllaços relacionats".
Ajuntament d'Olot
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax. 972 27 91 08 - 17800 OLOT - atenciociutadana@olot.cat