Ajuntament d'Olot
Ajuntament d' Olot

SOL·LICITUD D'ÚS D'ESPAIS GESTIONATS PER L'ÀREA D'EDUCACIÓ I JOVENTUT DE L'AJUNTAMENT D'OLOT

Educació, Cultura, Joventut i Esports > Educació i joventut

Descripció

Tràmit per a sol·licitar l’ús d’aules o altres espais dels centres d’educació infantil i primària fora de l’horari lectiu, o d’altres equipaments gestionats per l'Àrea d'Educació i Joventut de l'Ajuntament d'Olot. 

Qui ho pot demanar

Tota persona, física o jurídica, que compleixi els requisits de la normativa de cessió d’espais. Aquesta normativa es pot consultar a la web de l'Àrea d'Educació i Joventut de l'Ajuntament d'Olot.

Com es fa

Cal presentar sol·licitud. A part, un cop consultades les disponibilitats i els condicionants dels espais, i valorat el compliment de la normativa de cessió d’espais, s'atorga o es denega la sol·licitud.

Preguntes

 

Documents necessaris

  1. Instància de sol·licitud, que es pot descarregar des d’aquest enllaç.
  2. En alguns casos, es pot demanar documentació addicional, com el comprovant de disposar d’una pòlissa d’assegurança.

D'acord amb l'article 5 del decret 333/2002. Les administracions, institucions, organismes, associacions, persones físiques o jurídiques que hagin estat autoritzades per a l'ús d'edificis, instal·lacions o serveis dels centres docents, inclosos els supòsits d'ús per a la realització d'activitats complementàries o extraescolars, estan obligades a contractar una pòlissa d'assegurances que cobreixi la seva responsabilitat civil i la del personal al seu servei, derivada de l'ús i de l'activitat per l'esmentada utilització, pels danys i perjudicis que es puguin ocasionar durant l'activitat autoritzada; per una suma assegurada mínima de 150.000 euros per víctima i 1.200.000 euros per sinistre.

Quan es pot demanar

Durant tot l'any.

Legislació:

Llei orgànica 2/2006 de 3 de maig, d'educació (BOE núm. 106 del 4 de maig de 2006).
Llei 12/2009 del 10 de juliol, d'educació (DOGC núm. 5422 del 16 de juliol de 2009).
Decret 102/2010 de 3 d'agost, d'autonomia dels centres educatius (DOGC núm. 5686 del 5 d'agost de 2010).

Tràmits previs

- Haver informat a la direcció de l’equipament afectat de la voluntat de fer la sol·licitud.
- En cas que, segons la normativa de cessió d’espais, calgui disposar d’una pòlissa d'assegurances, aquesta s’haurà d’haver tramitat abans de presentar la sol·licitud o, si s’escau, s’haurà de justificar per poder rebre l’autorització d’ús de l’espai.

Tràmits posteriors

L'Àrea d'Educació i Joventut de l'Ajuntament d'Olot podrà sol·licitar, en qualsevol moment, informació relativa a l’activitat duta a terme durant la cessió d’ús de l’espai.

Tràmits relacionats

Les sol·licitud d'utilització d'instal·lacions esportives caldrà presentar-les tal i com s'explica a "Enllaços relacionats".

Import

La tarifa de preus es pot consultar a la web de l'Àrea d'Educació i Joventut de l'Ajuntament d'Olot. Preus públics aprovats per l'Ajuntament d'Olot.

Termini

15 dies.

Formes de tramitació

Presencial

 

On es fa

Ajuntament d'Olot
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax. 972 27 91 08 - 17800 OLOT - atenciociutadana@olot.cat