Ajuntament d'Olot
Ajuntament d' Olot

INFORME D'INTEGRACIÓ SOCIAL (Renovació de residència temporal) (INFO3)

Les persones > Afers socials

Descripció

És un informe facultatiu en el qual es valora l'esforç d'integració de la persona estrangera en el procés de renovació de la seva autorització de residència temporal (no lucrativa, per reagrupament familiar, treball per compte d’altri i treball per compte propi). 

I en el cas dels joves no acompanyats i una vegada arriben a la majoria d'edat, els permet obtenir el seu permís de residència.

Qui ho pot demanar

Tota persona estrangera no comunitària empadronada a Olot que està en procés de renovació del permís de residència i necessita acreditar l'esforç d'integració per no complir els requisits de renovació.

Com es fa

Les sol·licituds es poden presentar al Consorci d'Acció Social de la Garrotxa. Cal demanar cita prèvia al 972 26 66 44. En el moment de la presentació de la sol·licitud, les persones que demanen l'informe rebran una data per tal de fer una entrevista.

Documents necessaris

  1. Passaport vigent
  2. Permís de residència i treball
  3. Documentació acreditativa de l'esforç d'integració a través de la participació activa en accions formatives (coneixement de la societat catalana i/o coneixements laborals,...)
  4. Documentació que acrediti el coneixement de la llengua catalana i/o castellana, amb la data final dels cursos i el nombre d'hores que s'han cursat.

La persona estrangera sol.licitant podrà acompanyar la sol.licitud de qualsevol document que, al seu criteri, sigui determinant de la seva integració social.

Podeu consultar informació sobre els programes d'inserció i la competència lingüística bàsica a les pàgines 12 i 13 de la Instrucció DGI/BSF/1/2014 per la qual s’estableixen els criteris generals per a l’elaboració dels informes d’estrangeria competència de la Generalitat de Catalunya. 

Quan es pot demanar

Tot l'any.

Legislació:

REIAL DECRET 557/2011, de 20 d'abril pel qual s'aprova el reglament de la Llei orgànica 4/200, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social, reformada per la Llei orgànica 2/2009, (BOE núm. 103 publicat el 30/04/2011).

Tràmits posteriors

Amb aquest informe sol, no es renova el permís de residencia i/o treball. Caldrà entregar-lo a la Subdelegació del Govern de Girona com a documentació addicional per a renovar el permís de residència temporal i/o residència i treball.

Import

Tràmit gratuït.

Termini

Un mes.
El Consorci d'Acció Social de la Garrotxa, en nom de l'Ajuntament d'Olot s'encarregarà de recollir la documentació, valorar-la i fer una proposta d'informe d'integració a la Secretaria d'Igualtat, Migracions i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya.
El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, mitjançant la Secretaria d'Igualtat, Migracions i Ciutadania, emetrà un informe d’integració social favorable o desfavorable en funció que s’acrediti suficientment la integració social de la persona interessada.

L’informe es fonamentarà en la documentació que acompanyi la sol·licitud i, si és el cas, en la informació consultada a altres administracions o organismes.

Formes de tramitació

Presencial

Cal demanar cita prèvia al Consorci d'Acció Social de la Garrotxa, al telèfon 972 26 66 44.

Documentació adjunta

Ajuntament d'Olot
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax. 972 27 91 08 - 17800 OLOT - atenciociutadana@olot.cat