Ajuntament d'Olot
Ajuntament d' Olot

REVOCACIÓ DE REPRESENTACIÓ

Documentació diversa > Entitats

Descripció

L’Ajuntament d’Olot disposa de la possibilitat de fer tramitacions electròniques on-line amb signatura electrònica. Amb aquest procediment es podrà realitzar la tramitació electrònica de la instància genèrica i l’accés a la carpeta al ciutadà.

Per poder accedir cal identificació o signatura digital homologada (DNIe, IdCat o certificat de la Fàbrica de la Moneda).

Aquesta opció també és possible mitjançant la representació d’un tercer. Aquest atorgament pot ser revocat per la persona que l’atorga.

Qui ho pot demanar

Les persones físiques, jurídiques, entitats o associacions podran revocar la representació a terceres persones físiques, per tal que deixi de representar-les davant l’Ajuntament d’Olot per als tràmits electrònics.

Com es fa

Ha de comparèixer qui atorga la representació i signar el document de revocació de representació, en presència del treballador de l’OAC de l’Ajuntament d’Olot que també signarà el document.

Documents necessaris

  • Còpia del DNI o NIF de les persones que formen part del tràmit.
  • Document que li atorgava la representació.
  • En el cas d’entitats: Còpia de la documentació de l’assemblea de la junta, delegant la representació a la persona que portarà a terme la tramitació electrònica amb l’Ajuntament d’Olot.
  • En el cas de les empreses o persones jurídiques: El document on consti el representant legal d’aquesta.
  • En el cas d’entitat i associació: Haurà d’exhibir l’acord de l’òrgan de govern de l’associació o entitat on s’acordi la revocació de la representació del representant.

Quan es pot demanar

Tot l’any.

Legislació:

Durada de la representació:
Els atorgaments de la representació electrònica davant l’Ajuntament d’Olot, hauran de manifestar la vigència temporal de la representació. En el cas que no constés, aquesta caducarà automàticament als dos anys, comptant des del moment de l’alta de la representació al sistema informàtic de gestió de la representació.

Obligacions dels representats:
Els representats queden obligats, davant l’Ajuntament d’Olot, a comunicar de forma explícita i mitjançant el procediment establert a l’efecte, qualsevol modificació o circumstància que afecti als atorgaments de representació fets, sigui per modificació, per caducitat, per revocació, baixa o qualsevol altre circumstància.

Obligacions dels representants:
Els representats queden obligats, davant l’Ajuntament d’Olot, a comunicar de forma explícita i mitjançant el procediment establert a l’efecte, qualsevol modificació o circumstància que afecti als atorgaments de representació fets, sigui per modificació, per caducitat, per revocació, baixa o qualsevol altre circumstància.
El representant queda obligat a fer un bon ús de la representació atorgada, responsabilitzant-se explícitament de la custòdia i manipulació de la informació obtinguda per els mitjans electrònics de la carpeta del ciutadà, així com les gestions que hi són accessibles.

Tràmits previs

Tramitació del certificat digital.

Import

Tràmit gratuït.

Formes de tramitació

Presencial

Ajuntament d'Olot
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax. 972 27 91 08 - 17800 OLOT - atenciociutadana@olot.cat