Ajuntament d'Olot
Ajuntament d' Olot

ALTA ELECTRÒNICA IMPOST DE VEHICLES

Hisenda > Ingressos

Descripció

Alta electrònica de l’impost de vehicles per primera adquisició o alta per baixa temporal.

El tràmit consisteix en:

 • Entrada de dades de titularitat.
 • Entrada de dades tècniques del vehicle.
 • Entrada de dades relatives a exempcions / bonificacions.
 • Fase de pagament, que pot ser amb dos sistemes:
  1. Emissió de document cobratori que s’ha de satisfer a l’entitat bancària designada o de document d’exempció / bonificació (quan correspongui).
  2. Pagament on-line.
 • Amb el tràmit finalitzat (rebut cobrat / rebut exempt), el vehicle queda incorporat a la matrícula de vehicles de l’Ajuntament i per tant, formarà part del padró cobratori a partir de l’any següent.

Al fitxer “Manual auxiliar operador”, adjunt en aquest tràmit, s’expliquen:

 • Consideracions de tipus jurídic a tenir en compte en la tramitació de l’autoliquidació electrònica de vehicles.
 • Notes tècniques de tipus operatiu a tenir en compte en el moment d’entrar les dades. 

Qui ho pot demanar

Qualsevol interessat, representant legal, un tercer o un operador autoritzat per l’Ajuntament a treballar per tercers. 

Com es fa

Accedint a través de la web www.olot.cat: TRÀMITS ON-LINE - ALTRES tràmits - Iniciar tràmit d'alta de vehicles.

Preguntes

 

Documents necessaris

 • Documentació de representació per a la realització del tràmit:
  1. Si és el representant legal: cal haver passat prèviament per l’Ajuntament a documentar i signar la representació.
  2. Si és un operador autoritzat per l’Ajuntament per a efectuar el tràmit: cal haver passat prèviament per l'Ajuntament a documentar i signar la representació.
 • Documents específics que es demanen en la realització del tràmit:
  1. Fitxa tècnica del vehicle, en format pdf.
  2. Autorització que fa el titular del vehicle a l'operador (gestor, concessionari, etc.) en format pdf, per tal que realitzi en nom seu el tràmit on-line de l'autoliquidació electrònica de l'impost sobre vehicles.
 • Documentació d'exempció: en el supòsit que el vehicle estigui exempt, per al tràmit electrònic, cap aportar addicionalment la documentació que es detalla, també en format pdf.
 • Vehicles per a la conducció de persones discapacitades: Certificat ICASS acreditatiu del grau de discapacitat del titular.
 • Vehicles per a la conducció de persones amb mobilitat reduïda: Certificat ICASS acreditatiu de la mobilitat reduïda del titular.
 • Vehicles oficials: Certificat de l’organisme oficial acreditatiu de l’adscripció del vehicle a la defensa nacional o seguretat ciutadana.
 • Vehicles d'organismes internacionals: Certificat que acrediti el compliment de l’article 93-1-b) del R.D. legislatiu 2/2004.
 • Vehicles de tractats internacionals: Certificat que acrediti l’exempció en base al tractat o conveni internacional.
 • Exempció per a ambulàncies: Certificat que acrediti que el vehicle està destinat directament a l’assistència sanitària o al transport de ferits o malalts.
 • Exempció per a transport públic: Certificat de l’Ajuntament d’Olot que acrediti que el vehicle està destinat o adscrit al servei de transport públic urbà.
 • Exempció per a vehicles agrícoles: Còpia de la cartilla d’inspecció agrícola del tractor, remolc, semiremolc o maquinària agrícola.
 • Documentació d'exempció:
 • Bonificació vehicles 100% elèctrics. No cal aportar cap documentació específica ja que la bonificació ja consta a la fitxa tècnica.

Quan es pot demanar

Tot l’any.

Legislació:

R.D. legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
Ordenança fiscal 2.1.3 reguladora de l’impost de vehicles de tracció mecànica. 

Tràmits previs

 

Tràmits posteriors

 

Tràmits relacionats

 

Import

L’import a liquidar serà el dels trimestres naturals, comptats a partir del primer dia del trimestre natural en què es produeix l’adquisició del vehicle. 

Termini

 

Formes de tramitació

Internet

Cal identificar-se amb un certificat electrònic: idCAT, DNI electrónico, CLAVE, certificat de la FNMT...
Ajuntament d'Olot
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax. 972 27 91 08 - 17800 OLOT - atenciociutadana@olot.cat