Ajuntament d'Olot
Ajuntament d' Olot

ASSABENTAT D'OBRES

Urbanisme, Habitatge i Obres

Descripció

L'OAC i l'equip informàtic de l'Ajuntament d'Olot posa a disposició dels ciutadans un instrument que ajuda a determinar el tipus d'obra que es vol realitzar. Està disponible al següent enllaç:  http://urbanisme.olot.cat

 

Els expedients d’obres anomenats “assabentats” o “esment d’obres” corresponen a obres sotmeses al règim de comunicació prèvia que no requereixen obligatòriament la intervenció d'un tècnic. La comunicació acredita que l’autoritat municipal està assabentada de l’execució d’una obra que no exigeix llicència.

Estan subjectes a l’assabentat les obres i actes descrits amb aquest règim al document “Classificació d’obres”.

Comprèn, bàsicament, obres d’escassa entitat tècnica com són les d’acabats d’edificis, pintat de façanes, tanques, rètols i tendals. Són obres que no requereixen projecte en l’aplicació de la legislació vigent, ni tècnic responsable.

Són obres que no requereixen llicència ni autorització, però el promotor ha de comunicar-les a l’Ajuntament abans d’iniciar-les.

L’interessat no pot dur a terme el comunicat si aquest no s’ajusta a la normativa tècnica, urbanística i jurídica. Tampoc si no ha presentat la documentació que s’esmenta a continuació, o en el cas d’inexactitud, falsedat o omissió, de caràcter essencial, en qualsevol dada que consti en la comunicació.

Comprèn les obres següents:

 • D.1.  Obres de reforma, modificació, rehabilitació de construccions i instal·lacions que no produeixin una variació en la composició de façanes de l’edifici, la seva volumetria, superfície, fonaments, estructura, la distribució dels espais i no comprenguin noves instal·lacions de l’edifici, o ús urbanístic, o nombres d’habitatges o establiments, o elements del catàleg de béns protegits. Exemples: reformes de cuines i/o banys, reparacions de cobertes, construcció de paviments.
 • D.2.  Pintat o revestiments de façanes.
 • D.3.  Construcció o instal·lació o reforma de tanques de parcel·la.
 • D.4.  Col·locació de rètols i tanques de propaganda visibles des de l’espai públic (en edifici no catalogat i en sòl urbà).
 • D.5.  Moviments de terra i explanacions de terrenys amb modificació de nivells de menys d’1 m d’alçada.
 • D.6.  Nova instal·lació, substitució o modificació de tendals, antenes, aparells exteriors de climatització, xemeneies, claraboies, captadors solars i altres instal·lacions que siguin visibles des de l’espai públic. En el cas d'instal·lacions de plaques solars cal consultar l'ordenança corresponent.
 • D.7.  Instal·lacions de grues o muntacàrregues d’obra.
 • D.8.  Instal·lació d’hivernacles o instal·lacions similars, amb murs perimetrals inferiors a 1 m d’alçada.

Qui ho pot demanar

Les persones físiques o jurídiques que tinguin capacitat d'obrar.

Com es fa

Les persones físiques poden presentar la sol·licitud a l’oficina d’Atenció Ciutadana de l'Ajuntament d'Olot amb cita prèvia o de manera telemàtica.
Els subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb l’administració, segons l’article 14 de la Llei 39/2015 (persones jurídiques, entitats, professionals col·legiats i els seus representants), ho hauran de presentar obligatòriament de forma telemàtica.

Documents necessaris

 1. Comunicació de les actuacions que cal realitzar, segons instància model específic de l’Ajuntament d’Olot. (Vegeu punt 5 relatiu a model instàncies amb Qüestionari urbanístic)
 2. Escriptura de constitució i nomenament de representant, en el cas que el sol·licitant sigui una persona jurídica.
 3. Nom del contractista responsable de l’execució de l’obra i alta d’IAE o un altre document que l’acrediti. El nomenament de contractista no s’exigeix en els casos que, a criteri dels serveis tècnics municipals, l’execució de l’obra no afecti significativament la seguretat.
 4. Descripció de l’obra o actuació amb prou grau de detall, amb pressupost detallat per conceptes, subscrit per un tècnic competent, o pel contractista responsable de l’obra, o pel promotor de l’obra en el cas que no s’exigeixi responsabilitat de contractista.
 5. Qüestionari urbanístic, signat pel responsable de l’actuació, específic per als expedients següents:  
  1. Construcció o instal·lació o reforma de tanques de parcel·la.
  2. Col·locació de rètols i pantalles de propaganda visibles des de l'espai públic.                          
 6. Mostra de color en els expedients de pintat o revestiment de façanes, a excepció del repintat en què es manté el color preexistent. Es pot substituir per la referència RAL.
 7. Qualsevol altra documentació que es consideri necessària en funció de les característiques específiques de l’obra o com a resultat de l’aplicació de normatives específiques.

Quan es pot demanar

Abans de l’inici de les obres.

Legislació:

Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme.
Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística.
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’ordenació de l’edificació.

Tràmits relacionats

Complementàriament a la comunicació de l’obra, quan escaigui, caldrà sol·licitar autorització d’ocupació de la via pública per col·locar-hi de tanques de seguretat, bastides i/o material de l’obra en el termini i superfície mínims necessaris i justificats.

Import

Autoliquidació. L’import d’aquest tràmit s’avalua a través del pressupost, en aquest s’hi aplica una taxa més l’ICIO.

Termini

TERMINI DE TRAMITACIÓ:
Un cop feta la comunicació d’obres a l’Oficina Municipal d’Atenció al Ciutadà (OAC), l’expedient serà examinat pels responsables municipals de l’Àrea d’Infraestructura i Urbanisme, que informaran la persona interessada en el cas de manca de requisits o bé d’incompliment de la normativa que impedeixi l’inici de l’actuació proposada.

Les obres tramitades en expedient de comunicació es poden iniciar després de presentada la comunicació d’obra. S’aconsella de no fer-ho fins que hagi transcorregut un mínim de 5 dies hàbils des de la data de la comunicació, per poder comprovar la documentació aportada.

Per iniciar l’obra només és necessari disposar de l’escrit de comunicació de les obres amb el corresponent segell de registre d’entrada de l’OAC.

La comunicació no faculta en cap cas per exercir actuacions en contra de la legislació urbanística i el planejament vigent, ni podrà substituir la llicència d’obres prèvia quan aquesta sigui preceptiva d’acord amb aquest reglament i la normativa de rang superior.

TERMINI D'EXECUCIÓ DE L'OBRA:
El termini màxim per iniciar l’obra o actuació és de 2 mesos i de 4 mesos per acabar-les, computats des de la presentació de la comunicació.
Els terminis esmentats es prorroguen per la meitat si la persona interessada ho comunica abans que hagin transcorregut.

Formes de tramitació

Internet

Els subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb l’administració, segons l’article 14 de la Llei 39/2015 (persones jurídiques, entitats, professionals col·legiats i els seus representants), ho hauran de presentar obligatòriament de forma telemàtica mitjançant el tràmit específic de TRÀMITS ON-LINE (no instància genèrica) i adjuntar-hi la documentació necessària que s'especifica a l'apartat corresponent.
Iniciar el tràmit:

Presencial

Les persones físiques poden fer aquest tràmit presencialment a l'Oficina d'Atenció Ciutadana amb cita prèvia.
Demaneu cita prèvia a citaprevia.olot.cat o directament des de la part superior dreta "Enllaços relacionats".
Ajuntament d'Olot
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax. 972 27 91 08 - 17800 OLOT - atenciociutadana@olot.cat