Ajuntament d'Olot
Ajuntament d' Olot

COMUNICACIÓ PRÈVIA DE PRIMERA UTILITZACIÓ D’EDIFICI O CONSTRUCCIÓ

Urbanisme, Habitatge i Obres

Descripció

Estan subjectes a comunicació prèvia per a la primera utilització i ocupació els edificis i construccions d'obra nova o que hagin estat ampliats o reformats, o hagin estat objecte d’un canvi d’ús a un ús residencial, quan per a l’autorització de les obres s’hagi tramitat una llicència d’obres majors i s’hagi exigit un projecte.

S’exclouen del règim de comunicació les primeres utilitzacions de part d’un edifici que requereixin llicència.

Mitjançant la comunicació prèvia s’acredita que l’edifici construït i la urbanització feta simultàniament, si escau, s’han executat d’acord amb el projecte tècnic, les alineacions determinades i la llicència d’obres concedida en el seu moment, així com el compliment de les condicions particulars de la llicència. També s’acredita que el constructor ha reposat, en cas d’haver-los malmès, els elements, l’equipament i els serveis urbanístics afectats i que, en conseqüència, l’edifici o construcció pot destinar-se a l’ús autoritzat segons la llicència d’obres.

Qui ho pot demanar

Les persones físiques o jurídiques que tinguin capacitat d'obrar.

Com es fa

Les persones físiques poden presentar la sol·licitud a l’oficina d’Atenció Ciutadana de l'Ajuntament d'Olot amb cita prèvia o de manera telemàtica.
Els subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb l’administració, segons l’article 14 de la Llei 39/2015 (persones jurídiques, entitats, professionals col·legiats i els seus representants), ho hauran de presentar obligatòriament de forma telemàtica.

Documents necessaris

Cal comunicar la primera utilització de l’edifici en acabar les obres o el canvi d’ús de l’edifici a ús d’habitatge. A la comunicació s’hi adjuntarà necessàriament la documentació següent:

 1. Escriptura de constitució i nomenament de representant, en el cas que el sol·licitant sigui una persona jurídica.
 2. Original o còpia compulsada del certificat final d'obres emès pel tècnic director de l'obra, visat pel col·legi professional corresponent, on constarà:
  1. La data d’acabament de les obres.
  2. Que les obres s’han realitzat d’acord amb el projecte aprovat o modificacions posteriors i d’acord amb les condicions imposades en la llicència d’obres.
  3. Que l’edificació està en condicions de ser utilitzada de conformitat amb l’ús autoritzat.
 3. Còpia del Document d’especificacions tècniques (DET) del Llibre de l’edifici, emès pel tècnic director de l'obra.
 4. Fotocòpia dels fulls segellats de l’alta o variació al Cadastre Immobiliari.
 5. Justificant de pagament de la taxa corresponent.

Quan es pot demanar

S'ha de sol·licitar dins el mes següent a la data d'acabament de les obres (segons data indicada al certificat final d'obra).

Legislació:

Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme.
Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística.
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Tràmits previs

Llicència de modificació de projecte si, en el transcurs de l'obra, hi ha hagut una modificació substancial del projecte aprovat en llicència d'obres.
Visita de comprovació per part dels serveis tècnics del Consorci de Medi Ambient i Salut Pública - Sigma - dels locals destinats a aparcament o a un altre ús diferent del d’habitatge que requereixi llicència d’activitat.

Tràmits relacionats

Sol·licitud de retorn de fiances.

Import

Autoliquidació segons arbitris determinats a l'ordenança fiscal.

Termini

La Llicencia es tramita a l’Àrea d’Infraestructura i Urbanisme.
L’expedient serà examinat pels responsables municipals de l’Àrea d’Urbanisme que, una vegada informats per l’inspector d’obres, comunicaran a la persona interessada, si escau, la manca de requisits o bé l’incompliment de la normativa que impedeixi la primera utilització de l’edifici.

Només es pot utilitzar i ocupar l’edifici o la construcció de què es tracti després que hagi transcorregut el termini d’un mes des de la presentació de la comunicació i el certificat final d’obres, o, si escau, de l’esmena de la comunicació o l’aportació dels documents requerits, sense que l’Ajuntament hagi manifestat la disconformitat de les obres executades amb el projecte tècnic autoritzat i les condicions de la llicència urbanística atorgada.

Transcorregut el termini esmentat per ocupar l’edifici, no serà necessari disposar de cap altre document que l’escrit de comunicació de les obres finalitzades amb el corresponent segell de registre d’entrada de l’OAC.

La comunicació no faculta en cap cas fer efectiva la primera utilització de l’edifici en contra de la legislació urbanística i el planejament vigent, quan les obres no s’ajustin al projecte aprovat en llicència.

El còmput del termini queda suspès per l'emissió d'informes previs i per l'esmena de deficiències.
Atorgada la llicència, es trametrà a l'adreça facilitada a efectes de notificacions.

Formes de tramitació

Internet

Els subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb l’administració, segons l’article 14 de la Llei 39/2015 (persones jurídiques, entitats, professionals col·legiats i els seus representants), ho hauran de presentar obligatòriament de forma telemàtica mitjançant el tràmit específic de TRÀMITS ON-LINE (no instància genèrica) i adjuntar-hi la documentació necessària que s'especifica a l'apartat corresponent.
Iniciar el tràmit:

Presencial

Les persones físiques poden fer aquest tràmit presencialment a l'Oficina d'Atenció Ciutadana amb cita prèvia.
Demaneu cita prèvia a citaprevia.olot.cat o directament des de la part superior dreta "Enllaços relacionats".

Enllaços relacionats

Ajuntament d'Olot
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax. 972 27 91 08 - 17800 OLOT - atenciociutadana@olot.cat