Ajuntament d'Olot
Ajuntament d' Olot

BONIFICACIÓ TAXA ESCOMBRARIES FAMÍLIES EN SITUACIÓ DE VULNERABILITAT

Ajuts, Hisenda > Ingressos

Descripció

És una bonificació de la taxa d'escombraries particulars dirigida a unitats familiars, en règim d'arrendament, que pateixin una situació vulnerable o econòmicament desfavorida.

Es pot consultar les condicions per ser-ne beneficiari a l'apartat de documents "Resum bases reducció per vulnerabilitat".

Qui ho pot demanar

Ciutadans que formin part d'una unitat familiar, en règim d'arrendament, que pateixen una situació econòmica més desfavorida.

Com es fa

Per sol.licitar la reducció cal adreçar-se a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) amb cita prèvia.

Preguntes

S'ha de demanar cada any? Si.

Documents necessaris

  1. Sol.licitud degudament formalitzada.
  2. Original i còpia del NIF o NIE vigent de tots els membres de la unitat de convivència.
  3. Original i còpia del carnet de família monoparental, en el seu cas.
  4. Original i còpia del carnet de família nombrosa, en el seu cas.
  5. Certificat de discapacitat, en el seu cas.
  6. Original i còpia del contracte de lloguer a nom de la persona sol.licitant.
  7. Autorització de l'interessat a fer les consultes necessàries a l'Agència Tributària, a la TGSS i al Padró d'habitants (Model normalitzat). En el cas de no autoritzar-ho, justificant d'ingressos de la persona sol.licitant i de cadascun dels membres que formen la unitat de convivència.

Quan es pot demanar

De l'1 fins el 30 de juny de 2023.

Legislació:

RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
Ordenança Fiscal 3.9. reguladora de la taxa de prestació de servei de recollida i tractament d'escombraries i residus.

Tràmits relacionats

Per a poder accedir a la bonificació caldrà complir tots els mínims exigits a les bases aprovades per la Junta de Govern Local.

Import

Tràmit gratuït.

Termini

1 mes.

Formes de tramitació

Presencial

Cal demanar cita prèvia a citaprevia.olot.cat o directament des de la part superior dreta "Enllaços relacionats".
Ajuntament d'Olot
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax. 972 27 91 08 - 17800 OLOT - atenciociutadana@olot.cat