Ajuntament d'Olot
Ajuntament d' Olot

BAIXA PER CANVI DE RESIDÈNCIA AL PADRÓ MUNICIPAL D’HABITANTS PER TRASLLAT A L’ESTRANGER PER PART DE PERSONES AMB NACIONALITAT ESPANYOLA

Les persones > Padró

Descripció

És quan una persona, amb nacionalitat espanyola i empadronada al Padró municipal d’habitants de la ciutat d’Olot, es trasllada a viure a un altre país.

Qui resideix en més d’un municipi, sigui dins l’Estat espanyol o a l’estranger, s’haurà d’empadronar en aquell on hi viu més temps a l’any.

 

Observacions:

La baixa al Padró Municipal d'Habitants per canviar la residència a un altre municipi d’un país estranger l’iniciarà el consolat espanyol del país de destinació, a partir de que les persones es registren al consolat, comunicant el moviment al Ministeri d'Assumptes Exteriors i aquest a l’Institut Nacional d’Estadística, qui serà l’organisme que comunicarà el moviment a l’Ajuntament.
Les persones no han de realitzar cap tipus de tràmit, ja que la baixa al Padró municipal d’habitants d’Olot es farà d'ofici quan es rebi la comunicació del moviment padronal per part de l'Institut Nacional d'Estadística.

No s’acceptarà una nova sol·licitud d’alta al Padró municipal d’habitants d’Olot si no s’ha resolt la inscripció al consolat espanyol del país de destinació, amb el comunicat sense incidències de la baixa per canvi de residència a l’Institut Nacional d'Estadística per part de les administracions de destinació/origen.
La baixa per canvi de residència comporta una interrupció del període de residència continuada en el municipi d’Olot.

Qui ho pot demanar

La persona espanyola que es traslladi a viure a un altre país fora de l’Estat espanyol i s’hagi donat d’alta al consolat espanyol del país on hagi establert la seva residència.

Com es fa

La baixa d'una persona amb nacionalitat espanyola al Padró Municipal d'Habitants per canviar la seva residència a un altre país, la iniciarà el consolat espanyol del país estranger on estableixi la residència, quan se li comuniqui aquest fet.
Les persones interessades no han de realitzar cap tipus de tràmit, ja que la baixa al municipi d’Olot es farà d’ofici quan es rebi la comunicació del moviment per part de l’Institut Nacional d'Estadística.
Les persones s’han de donar d’alta al consolat espanyol del país on estableixin la seva residència. Per a les persones majors de 16 anys, és requisit indispensable per tal que es tramiti correctament el moviment al padró, que s’ompli l’imprès “Declaración explicativa de la elección del municipio de inscripción a efectos electorales para la inscripción en el PERE/CERA” en el mateix consolat on s’efectuï el registre.

No s'ha de realitzar cap tramitació de baixa, ja que es fa d'ofici per part de l'administració.

Únicament es podrà fer la sol·licitud de baixa, en el cas de detectar que la persona que ha marxat a viure a l’estranger, s’ha inscrit correctament en el consolat espanyol del país on estableixi la seva residència i no s’ha fet la baixa del seu empadronament al municipi d’Olot.
En aquest darrer supòsit, el titular del domicili on consta la persona que ha marxat podrà fer presentar “Sol·licitud de baixa per canvi residència”.
En altres supòsits en què no es pot acreditar la inscripció al consolat espanyol del país de destinació, el titular del domicili, on consta la persona que ha marxat, pot realitzar el comunicat d’exclusió de la persona (veure apartat “Tràmits relacionats”).

Documents necessaris

  1. Documentació per a acreditar les dades d’identificació.
  2. Documentació per a acreditar el trasllat de residència.

 

  • Models d’impresos:

Els impresos que s’aportin hauran de ser originals i degudament complimentats i signats.

Els teniu disponibles a l’apartat “Documentació adjunta”:

  1. Autorització de representació voluntària per a majors d’edat.
  2. Autorització de representació per a menors d’edat i/o majors d’edat incapacitats.

 

La informació facilitada en aquest apartat, fins i tot la que consta a l’apartat de “Documentació adjunta”, és de caràcter orientatiu. L’Ajuntament d’Olot es reserva el dret d’exigir la documentació que consideri oportuna per tal d’acreditar la veracitat de les dades.

Aquells supòsits que no s’han tingut en compte aquí, us recomanem que consulteu prèviament la documentació requerida a l’Oficina d’atenció al ciutadà.

Quan es pot demanar

Durant tot l’any.

Legislació:

Llei 4/1996, de 10 de gener, que modifica la Llei 7/1985, de 02 d’abril, que regula les bases de règim local.
Decret 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la llei municipal de règim local de Catalunya.
RD 1690/1986, d’11 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de població i demarcació territorial de les entitats locals.
Resolució de 16 de març de 2015, sobre instruccions tècniques als ajuntaments sobre gestió del padró municipal.
Acords de la Comissió permanent del Consell d’Empadronament.
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Tràmits relacionats

Comunicat d’exclusió de persones del domicili.
Volant/certificat d’empadronament de baixa.
Volant/certificat d’empadronament històric.

Import

Tràmit gratuït.

Termini

El termini de resolució dependrà de la comunicació per part l’Institut Nacional d'Estadística al nostre ajuntament de l’alta consular, sempre i quan aquesta s’hagi tramitat correctament i entri el moviment a la base de dades de l’INE.
El termini de resolució, per als supòsits en què els interessats presentin sol·licitud amb la documentació necessària davant l’Oficina d’atenció al ciutadà, pot ser fins un màxim de quinze dies, sempre i quan es rebi informe favorable per part l’INE.
Cal consultar els terminis específics per als supòsits de “Comunicats d’exclusió de persones”.
L’Ajuntament pot actuar d’ofici i donar de baixa la persona en els supòsits previstos en la legislació vigent.

Formes de tramitació

Presencial

Ajuntament d'Olot
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax. 972 27 91 08 - 17800 OLOT - atenciociutadana@olot.cat