Ajuntament d'Olot
Ajuntament d' Olot

SOL·LICITUD DE SUPRESSIÓ DE DADES PERSONALS

Protecció de dades

Descripció

L’RGPD incorpora el dret a l'oblit, com un dret vinculat al dret de supressió de les dades.

La persona interessada té dret a obtenir la supressió de les seves dades personals, el que s'anomena "dret a l'oblit", quan:

 

  1. Les dades ja no són necessàries per a la finalitat per a la qual es van recollir.
  2. Es revoca el consentiment en el qual es basava el tractament.
  3. La persona interessada s'oposa al tractament.
  4. Les dades s'han tractat il·lícitament.
  5. Les dades s'han de suprimir per complir una obligació legal.
  6. Les dades s'han obtingut en relació amb l'oferta de serveis de la societat de la informació adreçada a menors.

 

Quan el responsable ha fet públiques les dades personals i s'han de suprimir, ha d’adoptar mesures raonables per informar de la supressió la resta de responsables que estan tractant aquestes dades.

El responsable ha de comunicar la supressió a cadascun dels destinataris, tret que sigui impossible o exigeixi esforços desproporcionats. Si la persona interessada ho sol·licita, el responsable ha d’identificar els destinataris.

 

Excepcions a l’exercici del dret de supressió:

 

  1. L'exercici del dret a la llibertat d'expressió i informació.
  2. El compliment d'una obligació legal.
  3. L'existència de finalitats d'arxiu en interès públic, de recerca científica o històrica o finalitats estadístiques.
  4. La formulació, l'exercici o la defensa de reclamacions.

 

Qui ho pot demanar

La persona interessada, que ha d’aportar el DNI.

Com es fa

Podeu accedir a les vostres dades, rectificar-les o suprimir-les, oposar-vos al tractament i sol·licitar-ne la limitació i la portabilitat, mitjançant sol·licitud adreçada o presentada al Registre General de l’Ajuntament d’Olot.
Les persones físiques poden presentar la sol·licitud a l’oficina d’Atenció Ciutadana de l'Ajuntament d'Olot amb cita prèvia o de manera telemàtica.
Els subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb l’administració, segons l’article 14 de la Llei 39/2015 (persones jurídiques, entitats, professionals col·legiats i els seus representants), ho hauran de presentar obligatòriament de forma telemàtica.

Documents necessaris

Quan es pot demanar

Tot l’any.

Legislació:

Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa a les dades de caràcter personal i a la lliure circulació d'aquestes dades.

Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

Tràmits posteriors

Si considereu que no hem donat una resposta adient a la vostra sol·licitud, podeu presentar una reclamació davant de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades o exercir accions judicials.

Import

Tràmit gratuït.

Termini

L’Ajuntament d’Olot us informarà sobre les actuacions derivades de la vostra petició en el termini d'un mes que, si es tracta de sol·licituds especialment complexes, es pot ampliar dos mesos més (per tant, fins a un màxim de tres mesos). En aquest darrer cas, s’informa de l’ampliació del termini dins del primer mes.

Formes de tramitació

Internet

Els subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb l’administració, segons l’article 14 de la Llei 39/2015 (persones jurídiques, entitats, professionals col·legiats i els seus representants), ho hauran de presentar obligatòriament de forma telemàtica mitjançant una instància genèrica electrònica acompanyada de la documentació necessària que s'especifica a l'apartat corresponent.
Les persones físiques poden escollir també aquest mitjà de presentació.
Iniciar el tràmit:

Presencial

Les persones físiques poden fer aquest tràmit presencialment a l'Oficina d'Atenció Ciutadana amb cita prèvia.
Demaneu cita prèvia a citaprevia.olot.cat o directament des de la part superior dreta "Enllaços relacionats".
Ajuntament d'Olot
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax. 972 27 91 08 - 17800 OLOT - atenciociutadana@olot.cat