Ajuntament d'Olot
Ajuntament d' Olot

DRET A LIMITACIÓ DEL TRACTAMENT

Protecció de dades

Descripció

La persona interessada té dret que es marquin les seves dades de caràcter personal conservades, amb la finalitat de limitar-ne el tractament en el futur. La limitació del tractament implica que, a petició de la persona interessada, les seves dades personals es deixin de tractar.

La limitació es pot sol·licitar quan:

 

  1. La persona interessada ha exercit els drets de rectificació o oposició i mentre el responsable determina si escau atendre la sol·licitud.
  2. El tractament és il·lícit, fet que determinaria l'esborrat de les dades, però la persona interessada s'oposa a la supressió.
  3. Les dades ja no són necessàries per al tractament, fet que determinaria l’esborrat de les dades, però la persona interessada s’oposa a la supressió perquè les necessita per formular, exercir o defensar reclamacions.

 

Mentre dura la limitació, el responsable només pot tractar les dades afectades, més enllà de conservar-les, en els casos següents:

 

  1. Amb el consentiment de la persona interessada.
  2. Per formular, exercir o defensar reclamacions.
  3. Per protegir els drets d'una altra persona física o jurídica.
  4. Per raons d'interès públic importants, de la Unió o de l'estat membre corresponent.

 

El responsable ha de comunicar la limitació a cadascun dels destinataris als quals ha comunicat les dades, tret que sigui impossible o exigeixi esforços desproporcionats.

Si la persona interessada ho sol·licita, el responsable ha d’identificar els destinataris.

 

Qui ho pot demanar

La persona interessada presentant el DNI.

Com es fa

Podeu accedir a les vostres dades, rectificar-les o suprimir-les, oposar-vos al tractament i sol·licitar-ne la limitació i la portabilitat, mitjançant sol·licitud adreçada o presentada al Registre General al Passeig de Ramon Guillamet 10, 17800 | Olot o a la Seu electrònica de l’Ajuntament d’Olot.

Documents necessaris

Quan es pot demanar

Tot l'any.

Legislació:

Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa a les dades de caràcter personal i a la lliure circulació d'aquestes dades.

Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

Tràmits posteriors

Si considereu que no hem donat una resposta adient a la vostra sol·licitud, podeu presentar una reclamació davant de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades o exercir accions judicials.

Import

Tràmit gratuït.

Termini

L’Ajuntament d’Olot us informarà sobre les actuacions derivades de la vostra petició en el termini d'un mes que, si es tracta de sol·licituds especialment complexes, es pot ampliar dos mesos més (per tant, fins a un màxim de tres mesos). En aquest darrer cas, s’informa de l’ampliació del termini dins del primer mes.

Formes de tramitació

Internet

Cal presentar la instància genèrica electrònica acompanyada de la sol·licitud, degudament complimentada.

Presencial

Ajuntament d'Olot
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax. 972 27 91 08 - 17800 OLOT - atenciociutadana@olot.cat