Ajuntament d'Olot
Ajuntament d' Olot

SOL·LICITUD DE DESQUALIFICACIÓ VIVENDA DE PROTECCIÓ OFICIAL

Hisenda > Ingressos

Descripció

Tramitació d'una sol·licitud de desqualificació d'habitatge de protecció oficial, a petició de l'interessat, que haurà d'ingressar l'import que procedeix de les exempcions i bonificacions tributàries que hagués gaudit, amb els seus interessos legals.

Qui ho pot demanar

Qualsevol interessat, representant legal o un tercer.

Com es fa

Les persones físiques poden presentar la sol·licitud a l’oficina d’Atenció Ciutadana de l'Ajuntament d'Olot amb cita prèvia o de manera telemàtica.
Els subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb l’administració, segons l’article 14 de la Llei 39/2015 (persones jurídiques, entitats, professionals col·legiats i els seus representants), ho hauran de presentar obligatòriament de forma telemàtica.

Documents necessaris

  1. Si és el representant legal: Document acreditatiu d’aquesta representació.
  2. Si és un tercer: Autorització degudament firmada del titular del rebut.
  3. Còpia del comunicat del Departament de Medi Ambient i Habitatge -Secretaria d'Habitatge- referent a la sol·licitud de desqualificació d'habitatge de l'interessat, on hi consti expresamet el número d'expedient de Protecció Oficial i els documents i justificants que s'han d'acompanyar.
  4. Còpia de l'escriptura de transmissió anterior.

Quan es pot demanar

Tot l'any.

Legislació:

Ordenança Fiscal 3.4 reguladora de la taxa d'expedició de documents administratius.
Ordenança Fiscal 2.2.1 reguladora de l'impost sobre construccions i obres.
Ordenança Fiscal 2.2.2 reguladora de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana.
Art. 148 del Reglament d'habitatges de protecció oficial, aprovat per decret el 24 de juliol de 1968.

Tràmits previs

Pagament d'autoliquidació de la taxa d'administració de documents per a la desqualificació d'habitatges de protecció oficial.

Tràmits posteriors

Pagament, si s'escau, de la diferència entre els drets ingressat i els que corresponia ingressar.
El Reglament d'habitatges de protecció oficial constata que s'haurà de fer efectiva la diferència entre els drets ingressats i els que corresponia ingressar en relació a l'impost de construccions i l'impost de plusvàlua però se n'exceptuarà la bonificació de la contribució urbana, exempció que avui s'ha d'entendre referida a l'impost sobre béns immobles.

Termini

1 setmana.

Formes de tramitació

Internet

Els subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb l’administració, segons l’article 14 de la Llei 39/2015 (persones jurídiques, entitats, professionals col·legiats i els seus representants), ho hauran de presentar obligatòriament de forma telemàtica mitjançant una instància genèrica electrònica acompanyada de la documentació necessària que s'especifica a l'apartat corresponent.
Les persones físiques poden escollir també aquest mitjà de presentació.
Iniciar el tràmit:

Presencial

Les persones físiques poden fer aquest tràmit presencialment a l'Oficina d'Atenció Ciutadana amb cita prèvia.
Demaneu cita prèvia a citaprevia.olot.cat o directament des de la part superior dreta "Enllaços relacionats".

Documentació adjunta

Enllaços relacionats

Ajuntament d'Olot
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax. 972 27 91 08 - 17800 OLOT - atenciociutadana@olot.cat